کارت بازرگانی

طبق قوانین مصوبه گمرک ، مجوزی که به تاجران و یا متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و اعم از اشخاص حقوقی اجازه فعالیت های تجاری در عرصه واردات و صادرات را می دهد .  مطابق با پیروی از قوانین مصوبه بعد از درخواست و صدور کارت بازرگانی اعتبار لازمه یکسال می باشد و تمدید مجدد این کارت با در دست داشتن مدارک مربوطه صورت می گیرد .

کاربرد کارت بازرگانی در امر تجارت
 • سفارش و یا ترخیص کالاها ثبت می شود
 • امکان استفاده از واردات در مناطق آزاد
 • امکان صادر کردن کالاهای مجاز
 • دارا بودن علائم لاتین و نام تجاری غیر فارسی
 • ارتباط بین تجار غیر ایرانی
 • تبادل اطلاعات تجاری در سطح جهان

اخذ کارت بازرگانی

جهت اقدام به اخذ کارت بازرگانی متقاضیان به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز را تهیه و تحویل دهد .

مدارک مورد نیاز جهت صدور رکارت بازرگانی 

الف ) اشخاص حقوقی

 1. اصل و نسخه ثبت نام اظهارنامه در دفاتر بازرگانی ( الزاما مدیرعامل و یا رئیس هأت مدیره امضا شده باشد )
 2. شرکت های مسئولیت محدود ارائه اصل و نسخه تقاضانامه ثبت شرکت داخلی و شرکت نامه رسمی که مهمور به مهر اداره ثبت شرکت باشد . در مورد شرکت های سهامی خاص و سهامی عام توجه کنید الزاما اصل و نسخه اظهارنامه ثبت شرکتهای خاص یا عام که مهمور به مهر اداره ثبت شرکت باشد .
 3. جهت صلاحیت صدور کارت بازرگانی دریافت مفاصاحساب مالیاتی طبق قوانین ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 4. اصل و نسخه روزنامه رسمی که در آن تاسیس و هم چنین تغییرات شرکت مبنی بر موضوع فعالیت صادرات و واردات کالا نیز قید شده باشد .
 5. ارائه مدارک شناسایی مدیر عامل اصل و نسخه آن از جمله کارت ملی و شناسنامه
 6. یکی از موارد الزامی اقدام به گواهی سوء پیشینه مدیر عامل می باشد . در صورتی این گواهی نامعتبر است که 6 ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد .
 7. سه قطعه عکس 4*6 مدیر عامل ( الزاما جدید باشد ، تمام رخ و ساده باشد )
 8. ارائه  اص و نسخه مدارک تحصیلی معتبر
 9. اصل و نسخه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 10. حداقل شرایط سنی 23 سال
 11. افتتاح حساب در یکی از بانک های جاری و اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب بانکی بنام شرکت و در محل استقرار شرکت
 12. مدارک مالکیت ملک شرکت شامل موارد ذیل باشد :
 • اصل و نسخه سند مالکیت شش دانگ در صورت وجود محل استقرار به نام شرکت ، در غیر اینصورت دارا بودن اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه بنگاه املاک که دارای کدرهگیری و هولوگرام به نام شرکت داشته باشد .

13. اقدام به ثبت نام کداقتصادی ( اصل و نسخه آن ) در غیر اینصورت اقدام به پیش ثبت نام کد اقتصادی

ب) اشخاص حقیقی :

 1. اصل و نسخه ثبت نام اظهارنامه در دفاتر بازرگانی که در اداره ثبت شرکت گواهی آن صادر شده باشد منضم به امضای متقاضی باشد
 2. یکی از موارد الزامی اقدام به گواهی سوء پیشینه مدیر متقاضی می باشد . در صورتی این گواهی نامعتبر است که 6 ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد .
 3. اصل و 2 نسخه از چاپ فرم کارت بازرگانی و عضویت  ( در وب سایت موجود می باشد که ممهور شده و هم چنین گواهی امضا از دفتر اسناد رسمی )
 4. تسویه حساب مالیات و اخذ مفاصا حساب مالیاتی طبق قوانین مالیاتهای مستقیم مبنی بر صلاحیت در صدور کارت بازرگانی
 5. اصل و نسخه مدارک شناسایی متقاضی ( کارت ملی و شناسنامه )
 6. یکی از موارد الزامی اقدام به گواهی سوء پیشینه مدیر عامل می باشد . در صورتی این گواهی نامعتبر است که 6 ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد
 7. سه قطعه عکس 4*6 مدیر عامل ( الزاما جدید باشد ، تمام رخ و ساده باشد )
 8. ارائه مدرک تحصیلی معتبر ( زیر دیپلم نباشد )
 9. اصل و نسخه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
 10. حداقل شرایط سنی 23 سال
 11. افتتاح حساب در یکی از بانک های جاری و اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب بانکی بنام متقاضی
 12. مدارک مالکیت ملک شرکت شامل موارد ذیل باشد :
 • اصل و نسخه سند مالکیت شش دانگ در صورت وجود به نام متقاضی ، در غیر اینصورت دارا بودن اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه بنگاه املاک که دارای کدرهگیری و هولوگرام به نام متقاضی داشته باشد .

13.اقدام به ثبت نام کداقتصادی ( اصل و نسخه آن ) در غیر اینصورت اقدام به پیش ثبت نام کد اقتصادی

تمدید کارت بازرگانی

کارت بازرگانی صادر شده دارای اعتبار 1 الی 5 سال می باشد که در صورت اینکه وزارت بازرگانی آن را تایید کند معتبر می باشد . تمدید آن با ارائه مدارکی امکان پذیراست این مراحل متشابه مارحل اخذ کارت می باشد.

مالک کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی اداره صنعت، معدن و تجارت مراجعه می کند .

الف ) مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

 1. از سامانه هوشمند کارت بازرگانی دو صفحه پرینت از کارت بازرگانی گرفته شود
 2. پر کردن صفحات کارت بازرگانی و ارائه دو قطعه عکس 4*6 ( تمام رخ ، جدید و ساده )
 3. اصل مفاحساب مالیاتی آخرین سال عملکرد
 4. سند محل استقرار فعالیت نشانی محل کار یا بصورت سند مالکیت شش دانگ و یا اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تنظیم شده در بنگاه معاملاتی املاک دارای کدرهگیری و هولوگرام . در صورتی که محل فعالیت تغییر کند ارائه اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها از موارد الزامی می باشد.

ب) مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی :

 1. از سامانه هوشمند کارت بازرگانی پرینت گرفته و تکمیل آن به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت
 2. مفاصاحساب مالیاتی آخرین سال عملکرد
 3. در صورتیکه مدیر عامل تغییر کند ارائه دو قطعه عکس 4*6 (تمام رخ ، ساده ، جدید) و ارائه مجدد اصل و نسخه مدارک شناسایی مدیر عامل جدید (کارت ملی و شناسنامه ) و همچنین دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و همچنین کارت پایان خدمت و یا معافیت ، یا در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی
 4. اصل و نسخه روزنامه رسمی و یا تغییرات اعمال شده در آن 
 5. ارائه اصل و نسخه مدرک تحصیلی ( زیر دیپلم نباشد )
 6. سند محل استقرار فعالیت نشانی محل کارشرکت یا بصورت سند مالکیت شش دانگ و یا اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تنظیم شده در بنگاه معامل��تی املاک دارای کدرهگیری و هولوگرام . در صورتی که محل فعالیت تغییر کند ارائه اظهارنامه تغییر آدرس شرکت از اداره ثبت شرکت ها از موارد الزامی می باشد.
 7. فیش واریزی حق تمبر که از دارایی گرفته می شود .

نکات و شرایط اخذ کارت بازرگانی

 • اشخاص حقیقی و یا حقوقی فقط می توانند به درخواست اخذ یک کارت اقدام کنند
 • طبق آدرس محل استقرار فعالیت خود ، مراجعه به اتاق بازرگانی اداره آن استان امکان پذیر می باشد .
 • هر سال مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت نماید .
 • در جهتی که واردات مواد اولیه باشد اشخاص متقاضی به ارائه پروانه بهره برداری و مجوز تولید الزامی می باشند .
 • کارمندان دستگاههای دولتی واجد شرایط گرفتن کارت بازرگانی نمی باشند .

مراحل اخذ کارت بازرگانی

متقاضیان محترم برای کسب اطلاع بیشتر در مورد مراحل اخذ کارت بازرگانی با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید و اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنید.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.