ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری

علائمی که تمایز و تفاوت بین کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده مشابه بهم توسط شخص یا شرکت را از یکدیگر نمایان کند علائم تجاری می گویند.

طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

الف- هر نشان و یا علائمی که قادر به تمایز بین کالاها و خدمات مشابه از هم اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.

ج- عنوان و اسمی که تعیین کننده و مشخص کننده شخص حقیقی و حقوقی باشد نام تجاری ملقب می شود.

مراحل ثبت علائم تجاری 

سه برگ اظهار نامه ثبت علائم تجارتی از دایره فروش اوراق بهادار خریداری و مطابق نمونه پیوستی تکمیل شود.
در صورتیکه علائم مدنظر به صورت تصویر و یا نوشته خاصی باشد 10 قطعه تصویر یا نوشته آن و هم چنین به همراه اظهارنامه تحویل اداره مالکیت صنعتی گردد.

تذکر ۱:به تعداد هر طبقه اضافه یک قطعه تصویر مذکور باید اضافه گردد.
تذکر ۲:سه قطعه از تصاویر مذکور در محل مخصوص اظهار نامه اظهار نامه ثبت علائم تجارتی الصاق گردد.
تذکر ۳:اندازه نمونه ها نباید از ده سانتی متر از هر طرف تجاوز نماید.

مدارک ارائه شده توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی صوت می گیرد و جهت پرداخت حق الثبت اظهارنامه،متقاضی به حسابداری مراجعه می کند و مبلغ آن را کارشناس تعیین می کند.

متقاضی به حسابداری مراجعه کرده و با ارائه اظهارنامه ، فیش بانکی صادر می شود . در صورت پرداخت مبلغ مورد نظر در شعبه بانک ملی که در ساختمان می باشد انجام شود و فیش واریزی آن به حسابداری ارائه گردد . مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهار نامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.

مدارک اظهارنامه به همراه تصاویر به اداره تحویل داده می شود . اظهارنامه در دفتر به ثبت می رسد و به مهر ساعتی همراه با روز و ماه و سال ممهور می گردد . برگ اول اظهار نامه ثبت علامت تجارتی تحویل متقاضی می گردد . برگ دوم اظهار نامه ضبط در سوابق شده و برگ سوم جهت بررسی در اختیار کارشناس معینه قرار می گیرد.

در مدت زمان 15 روز کاری کارشناسان به تقاضای درخواست دهنده رسیدگی و در صورتی که سابقه ثبت نداشته باشد و یا مشابهتی با علائم دیگر نباشد ، طبق مشخص کردن طبقه کالا ، اقدامات لازم مبنی بر تهیه پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علائم تجاری می نمایند.

تذکر ۱: در صورتی علائم رد می شود که کارشناسان مربوطه در هنگام بررسی ها متوجه تشابه آن با علائم ثبت رسیده شود درنتیجه اخطار رد تهیه و به مسئول اداره می رسد.
تذکر ۲:در صورت رد تقاضای ثبت علائم تجارتی از ناحیه اداره،متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از این تصمیم به دادگاه های حقوقی تهران شکایت نماید.

مسئول اداره پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علائم تجارتی را امضا و به ماشین نویسی واگذار می کند و پس از تحریر آگهی مذکور آن را امضا می نماید .این آگهی که یک نمونه از علائم درخواستی به آن الصاق شده ضمن ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول این امر،تحویل متقاضی می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(به نشانی تهران پارک شهر خیابان بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران )برده شود.

تذکر : متقاضی قبل از مراجعه به روزنامه رسمی باید اقدام به تهیه کلیشه تصویر علائم مربوط نماید و سپس کلیشه مذکور را به همراه آگهی تحویل روزنامه رسمی نماید.

پس اراینکه آگهی تقاضای ثبت علائم تجارتی در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی ۳۰ روز(با احتساب دو روز اضافه)بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یک نسخه از روزناه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت(بشرح نمونه)و یک نسخه از روزنامه فوق تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید.
مسئول اداره پس از دریافت تقاضا و روزنامه رسمی دستور ضمیمه شدن به پرونده را صادر و به کارشناس مربوطه ارجاع می نماید . کارشناس معینه پرونده را بررسی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به تقاضای ثبت علائم تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علائم تجارتی راصادر و اقدام به تهیه آگهی ثبت علائم تجارتی می نماید و ضمن گواهی مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده و مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی واگذار می کند.

متقاضی به حسابداری مراجعه و مسئول حسابداری با ملاحظه پرونده و محاسبه فیش مبلغ حق الثبت را صادر و متقاضی برای پرداخت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت رجوع نموده و پس از پرداخت وجه به حسابداری مراجعه و یک نسخه از فیش را تحویل حسابداری می دهد. مسئول حسابداری با ملاحظه فیش انعکاس در دفاتر مربوطه اظهار نامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.

متقاضی یک برگ تصدیق ثبت علائم تجارتی را از قسمت فروش اوراق خریداری و به اداره مراجعه و مدارک پرداخت حق الثبت و برگ تصدیق را ارائه و مسئول اداره دستور ضم به پرونده و ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید . یک قطعه از علامت در دفتر ثبت علایم و دفتر طبقات کالا الصاق و ثبت می شود.راتب در برگ تصدیق ثبت علامت در ج و ضبط پرونده شده و آگهی ثبت علائم تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.

متقاضی به روزنامه رسمی مراجعه و آگهی ثبت علائم تجارتی را جهت درج در روزنامه ارائه می دهد.

متقاضی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی منتشره مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و روزنامه رسمی را جهت ضبط در پرونده ارائه می دهد . مسئول اداره باوصول روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت علائم تجارتی تصدیق ثبت علائم تجارتی را امضا و دستور تحویل آن را به متقاضی صادر می نماید . تصدیق ثبت پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت می شود.

تصدیق ثبت علائم تجارتی از تاریخ اظهار نامه مربوط بمدت ده سال اعتبار دارد . در صورتی که صاحب علامت تمایل به استمرار سابقه ثبت داشته باشد می تواند حداکثر ظرف ۶ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت نماید . در صورتی سپری شدن مدت ۶ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت .

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری

1.دو نسخه از اظهارنامه علائم تجاری را تکمیل نموده.

2.ارائه مداراک شناسایی شخص حقیقی و یا شرکت حقوقی.

الف) اشخاص حقیقی: اصل و نسخه شناسنامه و اصل و نسخه کارت ملی.

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت اصل و نسخه شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء.

3. مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

10.4مونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 10×10 سانتی متر.

5-  درصورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

6.ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

7. استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

8.نسخه ای ازضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار.

9.رسيد مربوط به پرداخت هزينه های قانونی:

الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200.000 ریال برای اشخاص حقوقی 400.000 ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید.

ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

مزایای ثبت علائم تجاری                          

 1. ثبت علائم تجاری تفاوت بین محصولات را از یکدیگر نمایان ساخته و مشتریان محصول مورد نظر خود راحتر می توانند مشخص و انتخاب کنند.
 2. ثبت علائم تجاری وجه تمایز بین محصولات شرکت ها از یکدیگر می باشد.
 3. ایجاد رقابت در بازار و شهرت پیدا کردن کالاها و تولیدات شرکت ها از یکدیگر.
 4. با ثبت علائم تجاری اجازه استفاده از  آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
 5. ثبت علائم تجاری جز موارد ضروری جهت اعطای نمایندگی می باشد.
 6. این امکان وجود دارد که ثبت علائم تجاری دارائی و سرمایه ازرشمند کسب و کار باشند.
 7. ثبت علائم تجاری مشوق سرمایه گذاری شرکت در جهت بهبود کیفیت محصولات و حفظ آن می باشد.
 8. این امکان وجود دارد که ثبت علائم تجاری برای دریافت وام مفید باشند.

از موارد مهم و اهمیت ثبت علائم تجاری جهت موفقیت در کسب و کار:

الف ) ایجاد شهرت و اعتبار مناسب در بین مشتریان.

ب) دریافت وام و تسهیلات از موسسات مالی و بانک ها.

دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن

با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

با ثبت علائم تجاری ، شخص حقیقی و یا شرکت جقوقی حق انحصاری کالا و یا تولیدات خود را دارد در این صورت می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص سودجو تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.

اگر علائم تجاری را ثبت نکنند و افراد سودجو و رقیب ها از علائم متشابهی برای همان کالاها و خدمات استفاده کنند در این صورت سرمایه گذاری مفید نبوده و بی نتیجه خواهد بود.

در صورتی که علائم تجاری را به ثبت نرسد فرصت برای رقیبان ایجاد می شود که از علائم تجاری یکسان و مشابه برای محصولات استفاده کنند و مشتریان را به انتخاب نادرست سوق دهند و کالا های نامرغوب را انتخاب کنند در نتیجه گمراه شدن مشتری ها همچنین سود شخص و یا  شرکت اصلی را کاهش  می هد و همچنین اگر محصول رقیب هم نامرغوب باشد به شهرت اقتصادی آسیب می رساند.

با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.

همچنین در صورت واگذاری کردن علائم تجاری به شرکت های دیگر و یا شخص دیگر بسیار راحتر می باشد و هم چنین باعث ایجاد درآمد بیشتر شخص و یا شرکت می باشد  همچنین می تواند بر اساس توافق اعطای نمایندگی فروش گرفت.

مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده

اعتبار ثبت علائم تجاری 10 سال می باشد جهت تمدید مجدد آن با پرداخت هزینه های تعیین شده جهت دوره ای متوالی 10 ساله می توان اقدامات لازم را انجام داد . در صورتی که تاریخ اعتبار به پایان رسیده باشد مدت زمان 6 ماه در نظر گرفته می شود تا اقداماتی از قیبل پرداخت هزینه تمدید و هم چنین پرداخت جریمه تاخیر انجام شود .

علائم تجاری قابل ثبت

جهت به انتخاب و ثبت علائم تجاری می توان از اعداد و حروف همراه با طرح ها و شکلهای و رنگ و تصویر و همچنین برچسب یا ترکیب آنها که به تشخیص کالاها و خدمات کاربرد دارد برای انتخاب علائم استفاده می شود.

در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گراقیک نشان داد. 

 علائم تجاری غیر قابل ثبت

از واژه های عام و ساده نمی توان یرای نام گذاری استفاده نمود به عنوان مثال اگر شرکت و یا شخص قصد فروش محصول خود مانند "میز " همان علائم تجاری "میز "را ثبت کند در نتیجه این انتخاب رد می شود و غیر قابل ثبت می باشد.

باید دقت کرد که از واژه های توصیف کننده انتخاب نشود به عنوان مثال ثبت کلمه " شور " برای نمک غیر قابل قبول می باشد . چون محصول را توصیف می کند که در تجارت نامناسب می باشد . در واقع اگر به تولیدکننده نمک برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شور» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد. واژه های مانند سریع ، بهترین ، کلاسیک ، نوآورانه این واژه ها درصد مردود شدن را بالا خواهد برد مگر اینکه بخشی نشان خاص باشند .در این گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است.

علائم گمراه کننده (فریب دهنده)

علائمی که باعث گمراه شدن مصرف کننده از نظر ماهیت ، کیفیت ، مرغوبیت یا مبداء جغرافیایی محصول شود. به عنوان مثال عرضه مارگارین به بازار با علائم تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون این علائم سبب گمراه شدن مصرف کننده می شود و احتمالا باعث می شود که مصرف کننده این علائم محصول را جز محصولات لبنی در نظر بگیرد (مانند کره حیوانی است.)

علائمی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند. بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عمومآ پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند.

پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است معمولآ قابل ثبت نیستند.

 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.