ثبت شرکت سهامی عام

توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت سهامی عام

خواست و ترجیح بسیاری از تجار این می باشد که فعالیت خود را با به ثبت رساندن در قالب های شرکتی ،رسمیت قانونی ببخشند.قالب های ثبتی را متن کتاب قانون تجارت پی ریزی نموده و بصورت کاملا تخصصی به تفکیک انواع شرکت ها و فعالیت ها پرداخته است. ثبت شرکت سهامی عام از جمله ی قالبهای پر طرفدار در اداره ثبت شرکتها محسوب می گردد.

مزایای وسوسه کننده

شرکت های سهامی عام دارای مزایای ویژه ای می باشند که باعث می شود خیلی ها نسبت به فعالیت در این حوزه ترغیب بشوند. سهولت نقل و انتقال سهام ،تجمع سرمایه های اندک را میسر می سازد.ازمزایای شرکت های سهامی عام می توان به  محدودیت مسئولیت سهامداران ، انتشار اوراق سهام جهت جذب سرمایه های اندک، استمرار و موجودیت حقوقی و تعیین هیأت‌مدیره اشاره نمود. یادتان باشد شرکت سهامی عام برای جلب سرمایههای بزرگ تشکیل میشود و تعداد شرکا در این شرکت نسبت به شرکت های سهامی خاص افزون تر می باشد؛ بنابراین بهتر است یک جمع دوستانه یا یک خانواده جهت کسب‌و‌کار خود شرکت مسئولیت محدود را انتخاب نمایند یا صرافان و جواهرفروشان شرکت تضامنی یا نسبی را برای فعالیت خود برگزینند.

گام اول: تأسیس شرکت

در گام نخست، چند نفر تصمیم می‌گیرند شرکت «سهامی عام» را تاسیس نمایند. به استناد قانون به این افراد، موسسان شرکت اطلاق می گردد که می بایست مجموعه اعمالی را پیش از تشکیل شرکت به انجام برسانند. پذیره نویسی  و ایجاد سپرده در یکی از بانک‌ها، اولین کار ی ست که موسسان می بایست انجام بدهند. این سپرده به جهت جلب اعتماد دیگران نسبت به خرید سهام شرکت نقش مهمی دارد.

گام دوم: اظهارنامه تأسیس شرکت

افراد به جهت مشارکت در تأسیس شرکت سهامی عام  و پذیره نویسی اوراق آن ، باید اطلاعاتی در مورد شرکت به دست بیاورند. این اطلاعات در قالب اظهارنامه در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها مثل استان البرز به دایره ثبت شرکت‌ها ی کرج تسلیم می شود.

در متن این اظهارنامه می بایست موارد ذیل رعایت بشوند: نام شرکت، هویت كامل و آدرس محل سکونت موسسان، موضوع شركت، مبلغ سرمایه شركت و مشخص کردن میزان نقد و غیر نقد آن، تعداد سهام با نام و بینام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام، میزان تعهد هر یک از موسسان و مبلغی كه پرداخت كردهاند با تعیین شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واریز شده است، در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كمیت و كیفیت آورده غیرنقد اطلاع حاصل کرد، مركز اصلی شركت، مدت شركت.

مرجع ثبت شرکت‌ها نیز بعد از بررسی متن اظهارنامه و ضمایم تسلیم شده ی آن و تایید قانونی مندرجات آنها، مجوز انتشار اعلامیه پذیرهنویسی را صادر مینماید.

شرکت سهامی عام در صورتی تشکیل خواهد شد که موسسان شرکت و پذیره‌نویسان متعهد بشوند، تمامی سرمایه شرکت را پرداخت می نمایند و حداقل 35 درصد آن را هم به شکل نقدی پرداخت می کنند. سپری کردن این مرحله جهت تشکیل شرکت سهامی عام کار پیچیده ای  نیست، چون اکنون حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال مقرر شده است. البته این را مدنظر داشته باشید که قانون حداقل و کف را بیان می کند و برخی شرکت‌های سهامی عام با سرمایه میلیاردی متشکل  میگردند.

گام سوم: تهیه طرح اعلامیه پذیرهنویسی

به یاد داشته باشید که بزرگترین مزیت ثبت شرکت سهامی عام مشارکت عمومی در تأدیه ی سرمایه شرکت می باشد؛ دیگر شرکت‌ها از این امتیاز محروم میباشند و حتی شرکت سهامی خاص هم نمی‌تواند از راه مراجعت به عموم، سرمایه خود را تأمین نماید. پذیره‌نویسی اقدامی است که جهت جمع‌آوری سرمایه عموم مردم انجام می‌شود. پذیرهنویسی تنظیم و امضای «ورقه تعهد سهم یا سهام» می باشد و امضای چنین ورقهای در حقیقت پذیرش اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی می باشد. جهت پذیره‌نویسی سهام همه می‌توانند پیش گام بشوند؛ حتی شرکت‌ها هم اگرچنانچه در اساسنامه چنین اجازه‌ای داشته باشند، این امکان رادارند با شرکت در پذیره‌نویسی بخشی از سرمایه شرکت دیگری را تادیه نمایند. جهت پذیره‌نویسی، موسسان در گام نخست می بایست طرح اعلامیه پذیرهنویسی را تهیه و امضا و در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها ارائه نمایند. به جهت آشنایی بیشتر با طرح اعلامیه پذیره‌نویسی بایستی این طرح برای تأمین سرمایه شرکت از مردم تنظیم میشود و باید شامل مواردی باشد که به آنها اشاره میشود:نام شركت، موضوع شركت و نوع فعالیتهایی كه شركت به منظور آن تشكیل میشود، مركز اصلی شركت و شعب آن در صورتی كه تأسیس شعبه مورد نظر باشد، مدت فعالیت شركت، هویت كامل و اقامتگاه و شغل موسسان، در صورتی كه تمام یا بعضی از موسسان در امور مربوط به موضوع شركت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشندذكر آن به اختصار، مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفكیك و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقد شركت، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كمیت و كیفیت سرمایه غیرنقد اطلاع حاصل کرد، در صورتی كه موسسان مزایایی برای خود در نظر گرفتهاند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه كه موسسان تعهد كرده و مبلغی كه پرداخت كردهاند، ذكر هزینههایی كه موسسان تا آن زمان برای تهیه مقدمات تشكیل شركت و مطالعاتی كه انجام گرفته است پرداخت كردهاند، برآورد هزینههای لازم تا شروع فعالیت‌های شركت، در صورتی كه انجام موضوع شركت قانونی مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذكر مشخصات اجازهنامه یا موافقت اصولی آن مراجع، ذکر حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیرهنویسی باید توسط پذیرهنویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن كه باید هنگام پذیرهنویسی نقدا پرداخت شود، ذكر شماره و مشخصات حساب بانكی كه مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی كه طی آن اشخاص میتوانند برای پذیرهنویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانك مراجعه كنند، تصریح به اینکه اظهارنامه موسسان به انضمام طرح اساس‌نامه برای مراجعه علاقه‌مندان به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم شده است، ذكر نام روزنامه كثیرالانتشار كه هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشكیل مجمع عمومی موسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد، چگونگی تخصیص سهام به پذیرهنویسان. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از رسیدگی، اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی را صادر خواهد کرد.

اعلامیه پذیرهنویسی که به ترتیب یادشده تهیه شد، از سوی موسسان در جراید آگهی می‌شود و نیز در بانكی كه تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد، در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

گام چهارم: امضای ورقه تعهد سهم

با انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی موضوع ایجاد شرکت جدی‌تر شده است و مردم جهت شرکت در سرمایه شرکت سهامی عام دعوت شده‌اند؛ اما آنها برای این کار بایستی به کجا مراجعت نموده و چه تشریفاتی را رعایت نمایند؟ اینجاست که پای ورقه تعهد سهم به میان می‌آید. این ورقه، نوشته‌ای است که تعهد پذیرهنویسی با امضای آن به انجام می رسد. در این ورقه نام و موضوع و مركز اصلی در مدت شركت، سرمایه شركت، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی و مرجع صدور آن، تعداد سهامی كه مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن همچنین مبلغی كه از آن بابت نقدا در موقع پذیرهنویسی بایستی پرداخت شود، نام بانك و شماره حسابی كه مبلغ لازم توسط پذیرهنویسان باید به آن حساب پرداخت شود، هویت و نشانی كامل پذیرهنویس و قید اینكه پذیرهنویس متعهد است مبلغ پرداخت ‌نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت کند، درج شده است. این ورقه در دو نسخه تنظیم می‌شود و پذیرهنویس باید هر دو را امضا کند. نسخه اول در اختیار بانک قرار می‌گیرد و نسخه دوم به پذیرهنویس داده می‌‌شود. با سپری کردن این مرحله پذیره‌نویسی قطعیت می‌یابد و پذیره‌نویس تعهد می‌کند بخشی از سرمایه شرکت را پرداخت کند.

گام پنجم: تشکیل سرمایه

تنها در شرایطی شرکت سهامی عام تشکیل می گرددکه موسسان شرکت و پذیره‌نویسان تعهد بدهند،کلیه ی سرمایه شرکت را پرداخت نمایند و اقلا 35 درصد آن را هم به شکل نقد بپردازند. برداشت این قدم جهت تشکیل شرکت سهامی کار مشکلی نیست، چراکه اکنون حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال مقرر گردیده است. هرچند قانون حداقل و کف را بیان نموده  و برخی شرکت‌های سهامی عام با سرمایه میلیاردی متشکل می گردند.

گام ششم: تخصیص سهام

مراحلی را که تاکنون از نظر گذرانده ایم، مراحل تاسیس شرکت سهامی عام بوده و هنوز این شرکت تشکیل نشده؛ یکی از گام هایی که جهت این کار بایستی برداشته شود تخصیص سهام می باشد. تا به حال از پذیره‌نویسی و پذیره‌نویس صحبت کردیم و اسمی از سهامدار و سهم برده نشده .در این مرحله به هر یک از موسسان و پذیرهنویسان در برابر آورده ی نقدیشان به شرکت

، سهام داده میشود. قابل توجه می باشد که بر مبنای قانون، مبلغ اسمی هر سهم نبایستی از 10 هزار ریال افزون تر باشد، اما هر سهامدار قادراست که هزاران سهم با این مبلغ اسمی دارا باشد. تعیین تعداد سهام هر شخص، در صورت‌جلسه‌ای که به امضای موسسان میرسد، قید می‌شود و به «مجمع عمومی موسس» گزارش خواهد شد؛ البته هنوز به مرحله تشکیل مجمع عمومی موسس نرسیده‌ایم.

مزایای شرکت سهامی عام برخی را وادار مینماید کسب‌و‌کار خود را در این قالب توسعه دهند. سهولت نقل‌و‌انتقال سهام، تجمع سرمایه‌های کوچک برای تشکیل شرکت، محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت‌های سهامی، جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق سهام، استمرار و موجودیت شرکت‌های سهامی و تعیین هیأت‌مدیره در شرکت‌های سهامی شمری از امتیازهایی است که برای تشکیل شرکت سهامی عام وجود دارد. یادتان باشد شرکت سهامی عام برای جلب سرمایههای بزرگ تشکیل میشود و تعداد شرکا در این شرکت زیاد است.

گام هفتم: ایجاد شرکت

اولین گردهمایی سهامداران شرکت سهامی مجمع عمومی موسس  است و از این پس شرکت تاسیس می گردد. مجمع عمومی موسس  تنها یک مرتبه و آن هم در بدو حیات شرکت برگزار می‌شود تا وظایف خطیری را که بر عهده آن نهاده شده را به انجام برساند. چنانچه موسس یا پذیره‌نویس یک شرکت سهامی عام ،شما هستید توصیه ی ما به شما این است که ، حتما در این مجمع شرکت نمایید.

در مجمع عمومی موسس جهت تشکیل شرکت، تصویب گزارش موسسان، تصویب ارزیابی آوردههای غیرنقدی، تصویب مزایای خاص،‌ تصویب اساسنامه،‌ تعیین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار مورد رسیدگی قرار میگیرد.

قدم آخر: ثبت شرکت پس از تشکیل

آخرین گام جهت تاسیس شرکت سهامی عام، به ثبت رساندن آن در مرجعیت ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است. این شرکت‌ها 6 ماه فرصت دارند که بعد از تسلیم اظهارنامه پروسه ی ثبتی خود را تکمیل نمایند، در غیر اینحالت شرکت وجاهت قانونی نداردو دردسرهای زیادی گریبان گیر موسسان خواهد بود. در این صورت هرگونه هزینهای كه جهت تأسیس شركت صرف شده  یادر متن اساسنامه تعهد شده باشد، بر ذمه ی  موسسان خواهد بود. همچنین الزام قانونی وجود دارد اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است، به همراه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود. شایان توجه است که تقاضای ثبت شرکت بر عهده مدیران شرکت بوده و باید طی مدت زمان مقرر به ثبت شرکت مبادرت بورزند.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.