ثبت شرکت سهامی خاص

ما در این مقاله می خواهیم درباره ثبت شرکت سهامی خاص مطالبی را ارائه نماییم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است و با هر فعالیتی که ثبت شود به عنوان شرکت بازرگاني محسوب می شود ، تمام سرمایه این شرکت به وسیله اعضای هیات مدیره فراهم می شود ، سرمايه باید حتما  به سهام تقسیم شود، تعهدات سهامداران محدود به میزان سهام هر فرد است و تعداد سهامداران باید حداقل سه نفر باشند و همراه دو نفر بازرس اعضای هیات مدیره 5 نفر باید باشند. وجود عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت بدون هیچ فاصله و کاملا واضح ضروری است .

شرایط تاسیس شرکت سهامی خاص

 • در شرکت سهامی خاص تعداد اعضای هیات مدیره و سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشند  ( ماده ٣ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 •  در شرکت سهامی خاص سرمايه اولیه باید حداقل 1.000.000 ریال باشد. ( ماده ٥ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 • تهيه مدارك اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومي موسسین ،صورتجلسه اعضای هيات مديره، کپی کارت ملی و  شناسنامه تمام اعضای هیات مدیره و بازرسين به عهده موسسه ثبت می باشد و در صورت لزوم و تایید کارشناس ،تهیه مجوز در ارتباط با موضوع به عهده شخص می باشد و بعد از تکمیل مدارک نسبت به امضای مدارک اقدام نمایند .امضای تمام اعضای هیات مدیره در ذیل تمامی اوراق و مدارک ضروری است .
 •  جهت تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس بر طبقآنچه در ماده ١٠١ (لایحه اصلاحی قانون تجارت)باید هيات رئيسه اي تشکیل شود که شامل يك رئيس و دو ناظر و يك منشي که عضو سهامداران هم باشند ،است .البته فقط منشي مي تواند جزو  سهامداران نباشد و بعد از تشکیل جلسه ، رئيس رسميت جلسه را اعلام می کند .

در این جلسه موارد ذیل مطرح و بررسی می شود :

1.به تصويب رساندن اساسنامه

2.انتخاب اعضای هيات مديره

3.انتخاب بازرسان

4.انتخاب روزنامه ای كثيرالانتشار که آگهی های شرکت در آن درج شوند .در پایان جلسه صورتجلسه ای تنظیم می شود و ذيل مصوبات آن توسط همه اعضای هیات مدیره بايد امضا شود.

الف) شركت سهامي خاص دارای هيات مديره اي است كه اعضای آن از سهامداران شرکت هستند که همه یا بعضی از آنها قابل عزل هستند(ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ب) اشخاص حقوقي قابلیت قبول سمت مديريت شركت را دارند ولی در آن صورت باید حتما  شخصی حقیقی رابه عنوان نماينده دائمي خود که وظايف مديريت را انجام دهد ، معرفي نمايد. ( ماده ١١٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ج) کسانی که به هر دلیل سابقه سوء پیشینه دارند و حكم قطعي دادگاه مبنی بر محکومیتشان صادر شده نمي توانندسمت مديريت شرکت را داشته باشند ( ماده ١١١ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

د) اگر مدیری هنگام تخصیص تعداد سهام به اعضاوثیقه دریافت نکند اعضا بايد طی يكماه تعداد سهام مربوط به خود را به عنوان وثيقه تحویل صندوق شركت دهند و در غیر این صورت مستعفی منظور می شوند.( ماده ١١٥ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ه)  در اساسنامه مدت مدیریت تعیین می شوداما در هر صورت اين مدت حداکثر 2 سال است . ( ماده ١٠٩ لایحه اصلاحی قانون تجارت(

و) در اولين جلسه هیات مدیره از میان اعضا دو نفر به عنوان رئيس و نايب رئيس انتخاب می شوند ، این دو نفر بايد حتما شخص حقيقي باشند و مدت زمانسمت ایشان نبايد از مدت زمان عضويتشان در هيات مديره بيشتر باشد ( ماده ١١٩ لایحه اصلاحی قانون تجارت(

ز) مسئولیت دعوت و اداره جلسات هیات مدیره به عهده رئیس هیات مدیره است علاوه بر این در مواردی دعوت از مجامع عمومي سهامدارن به عهده رییس هیات مدیره است و اگر زمانی رئيس هيات مديره موقتا نتواند به وظایف خود عمل کند نايب رئيس موظف است به جای او وظایف را انجام دهد . ( مواد ١١٩ و ١٢٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

ح) هريك از جلسات هيات مديره صورت جلسه اي جداگان دارند که باید دارای امضاي اكثريت مديران جلسه را داشته باشد ( ماده ١٢٣ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ط) وظیفه انتخاب مدیرعامل ، تعیین حدود اختیارات و وظایف ،  مدت زمان مدیریت و میزان حقوقی دریافتی او ، به عهده هيات مديره است، شخص مدیر عامل باید یک شخص حقيقي باشد . مديرعامل نمیتواند همزمان رییس هیات مدیره هم باشد  در عين حال نمي تواند به جز مواردی که  سه چهارم اعضای حاضر در مجمع عمومی رای دهند . ( ماده ١٢لایحه اصلاحی قانون تجارت) و هيات مديره این اختیار را دارد که همانطور که مدیر عامل را نصب کرد به صلاحدید خود در هر زمانی مديرعامل را عزل نمايند ، به این صورت که اعمال عزل و نصب را با ارسال نسخه صورتجلسه آن به اداره ثبت شركتها به ثبت برساند تا در روزنامه رسمي آگهي شود. ( ماده ١٢٨ لایحه اصلاحی قانون تجارت) همچنین هيچ فردیمجاز نیست همزمان  مديريت عامل چندین شرکت را داشته باشد . ( ماده ١٢٦ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ي)هیچ یک از اعضاي هيات مديره و همچنین شخص مدير عامل شركت نباید بدون اجازه هيات مديره در معالاتي شرکت کنند یا طرف معامله ��رار بگیرند كه با حساب شرکت در ارتباط است و حتی اگر هيات مديره مجوز این عمل را بدهند  بازرسین بلافاصله باید در جریان امور قرارگیرند. (ماده ١٢٩لایحه اصلاحی قانون تجارت) . همه مديران و مديرعامل شركت در مقابل تخلفات قانونی یا خارج از اساسنامه و مصوبات شرکت چه فردی و چه گروهی مسئول هستندو مسئولیت تعیین میزان جبران خسارت که به عهده هر فرد است به عهده دادگاه می باشد . (ماده ١٤٢ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ك) مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. ( ماده١٣٤ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

5.انتخاب بازرسین به عهده مجمع عمومي عادي است که هر سال تشکیل می شود تا بازرسان طبق قانون انجام وظیفه کنند همچنین بازرسان را میتوان مجدد انتخاب کرد . مجمع عمومي عادي این اختیار را دارد که بازرس يا بازرسان را عزل و نصب كند در صورتی که عزل کند باید جانشین انها را انتخاب کند . ( ماده ١٤٤ لایحه اصلاحی قانون تجارت) ولی اولين بازرسان در مجمع عمومي موسس انتخاب می شوند . (ماده ١٤٥لایحه اصلاحی قانون تجارت)

الف) بازرسان شرکت باید قبول سمت خود را به صورت کتبی اعلام کنند و این قبول سمت به این معناست كه بازرس وظایف خود را میداند و سمت را قبول کرده است .(ماده ١٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ب) برای انتخاب بازرس يا بازرسان یا  انتخاب مديران بايد در صورتجلسه اي تنظیم شود که امضای همه اعضا در ذیل آن موجود باشد و (ماده ٢٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت) این امضاهای ذيل صورتجلسه به معنای قبولی سمت بازرس می باشد .

ج) وظیفه انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز به عهده مجمع عمومي عادي است تا در صورت لزوم و در شرایط خاصاز سمت بازرس يا بازرسان اصلي برای انجام امور موظف معرفی شود . (ماده١٤٦ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

د)اشخاصی که ورشکست شدند و یا به موجب حکم قطعی دادگاه دارای هرنوع سوء پیشینه کیفری هستند نمی توانند به سمت بازرس انجام وظیفه کنند.

مديران يا مديرعامل شركت سهامی خاص

افراد ذیل نمی توانند سمت مدیریت را عهده دار شوند :

 1.  اقوام سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
 2. هركس كه خودش يا همسرش از شركت حقوق دريافت مي کند. (ماده 147لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 3.  اقوام سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
 4.  هركس كه خودش يا همسرش از شركت حقوق دريافت مي کند. (ماده 147لایحه اصلاحی قانون تجارت)

وظیفه بازرسان است که صحت اطلاعات مربوط به دارايي ها و حساب مدت زمان عملکرد و میزان سود وزيان و ترازنامه و همچنین صحت این اطلاعات را كه مديران در اختيار مجامع عمومي قرار می دهند بررسی کنند و نظر دهند. بازرسان بايد مطمئن شوند كه سهامداران به میزان  آنچه  در  قانون و اساسنامه مشخص شده حقوق و  مزایا دریافت میکنن و در غیر این صورت در واقع مديران خلاف قانون عمل میکنند و اطلاعاتی ناصحیح در اختیار مجمع قرار می دهند در این زمان بازرسان وظیفه دارند به مجمع عمومی اطلاع دهند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و با توجه به موارد ذکر شده گزارش جامع تهیه کنند راجبه وضع شرکت و در اختیار مجمع قرار دهند اگزارش بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع در محل اصلی  شركت قرار داده شود تا در صورت مراجعه سهامداران موجود باشد و بهتر است بازرسان هرکدام به صورت جداگانه یک گزارش تهیه کنند. ( ماده ١٥٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

وظیف بازرسان است که هرگونه  تخلف اعضا را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند و اگر در حین بازرسی از وقوع جرم مطلع شوند به مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند و مرجع قضایی هم به اولین مجمع عمومی اطلاع می دهد ، و صورتیکه مجمع بدون گزارشات بازرس دارایی و ترازنامه را تصویب نماید این تصویب فاقد ارزش قانونی می باشد .( ماده ١٥٢ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

اگر مجمع عمومی بازرسی تعیین نکرده باشد و یا بازرسان به هر دلیلی گزارش ارائه ندهند رییس دادگاه موظف است به تعدادی که در اساسنامه شرکت مشخص شده است بازرس تعیین کند و این تصمیم نیز قابل تجدید نظر نمی باشد ، بازرسین در مقابل اعمال خلافی که اعضای شرکت در مقابل اشخاص سوم انجام می دهند مسئولیت مدنی دارد ، بازرسین نمی توانند در معاملاتی که اعضای شرکت انجام میدهند چه مستقیم و چه غیر مستقیم شرکت داشته باشند تعیین میزان دریافتی بازرسین هم به عهده مجمع عمومی عادی است. 

اگر هیات مدیره در زمانی که مشخص شده مجمع عمومی عادی سالانه را دعوت نکنند وظیفه بازرسان است که برای دعوت از مجمع عادی اقدام کنند و در آگهی دعوت نیز قید کنند . مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي نمايد با استفاده از بند ٥ ماده ٢٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود.روزنامه ای که انتخاب میکنند حتما باید کثیرالانتشار باشد . و دعوت از تمام مجامع هم در روزنامه ای آگهی شود که تمام اگهی های شرکت در آن درج می شود . یک هفته بعد از به ثبت رسیدن یک شرکت سهامی خاص اعضا باید در جهت تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند همچنین موظف هستند در مدت 1 ماه بعد از ثبت مبلغ 2 هزارم سرمایه اشان را به دارایی پرداخت کنند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

نحوه انتخاب مديران شرکت سهامی خاص

شرکتهای سهامی به وسیله هیات مدیره ای اداره می شوند که از میان سهامداران هستند و سمت همه یا بعضی از آنها قابل تغییر است .و اعضای هیات مدیره نیز حتما باید از سهامداران باشند ، اما این الزام به نظر غیرمنطقی می باشد زیرا مدیریت دیگر یک امر تخصصی شده است و استفاده از مدیران لایق ضروری می باشد به همین دلیل افرادی که مدیران لایقی هستند جهت این امر انتخاب می شوند و سهم کوچکی هم برایشان در نظر گرفته می شود و متعهد می شوند که پس از اتمام دوره مدیریت سهام –را باز گردانند .

در قانون تعریفی برای مدیران به عمل نیامده است و شخص مدیر عامل از میان همان اعضای سهامدار انتخاب میشود ، اما با این تعریف مشکلات مربوطه حل نمی شوند در هر صورت در قانون مدیران اینگونه تعریف شده اند که افرادی هستند که شایسته مدیریت هستند و از سوی سهامداران برای مدت معینی جهت مدیریت انتخاب می شوند ، همچنین در قانون ذکر نشده است که مدیریت حشرکت حتما هیاتی باشد ولی در عمل اداره شرکت به عهده هیات مدیره می باشد .
اعضای هیات مدیره نباید از 5 نفر کمتر باشند ولی در این باره صراحتی ندارد ، در سهام یخاص تعداد شرکا نباید از 3 نفر کمتر باشد  و اینکه شرکت های سهامی در 2 نوع عام و خاص هستند و در ماده دیگر ذکر شده که اعضا نباید از 5 نفر کمتر باشد 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس

در قانون آمده است که حداقل اعضای هیات مدیره 5 نفر است اما حداکثری مشخص نشده است به همین دلیل حداکثر تعداد اعضادر شرکت های سهامی به هر تعدادی می تواند باشد و این مورد ممکن است باعث ایجاد بی نظمی شود و اگر سقفی هم برای تعداد اعضا مشخص می شد بهتر بود .

با توجه به بیان شده :

1 )    اشخاصی می توانند دارای سمت مدیریت شوند که سهامدار و عضو هیات مدیره باشند.

2 )  اعضای هیات مدیره در هر زمانی می توانند از سوی مجمع عمومی عزل یا نصب شوند گرچه که در قانون مشخص نشده است اما ساحبان سهام در واقع همان مجمع عمومی است و برای این کار هم نیازی به دلیل و گواهی ندارند در واقع میان هیات مدیره و مجمع عمومی رابطه وکیل و موکل برقرارا است .بعضی از حقوقدانان با اینکه مخالف هستند و نظرشان این است که مدیر از ارکان اصلی دولت است و همانطور که نمیتواند در هر شرایطی استفا دهد نباید در هر شرایطی هم عزل شود و حتی معتقد هستند استفای مدیر هم باید توجیه قانع کننده داشته باشد .

3) اعضایی که از سوی مجمع عزل می شوند نمیتوانند ادعای سود و زیان داشته باشند  مگر اینکه عزلشان بر اساس قانون بوده باشد که مسئولیت مدنی مسئولان عزل را به دنبال دارد. در اصل 40 ق 1 آمده است هیچکش نباید از طریق وطایف خود موجب زیان به شرکت شود و حق سواستفاده از مقام خود را نداردو اگر هم متحمل خسارتی شد باید از طریق دادگاخ اقدام کند.

4) سهامداران با اینکه از ارکان شرکت هستند ولی قانون کار شامل انها نمی شود و قطع رابطه مدیریتی دلیلی برای شکایت نمی شود و اگر در این زمینه شکایتی داشته باشند باید به دادگاه مراجعه کنند.

اعضای هیات مدیره قابل عزل و نصب هستند ولی مجامع عمومی فقط می توانند در مورد موضوعاتی تصمیم بگیرند که در اساسنامه بیان شده است و نه موضوعات دیگر ، در مواقع دیگر مثلا اگر از فعالیت های هیات مدیره راضی نباشد میتوانند در مجمع عمومی به مدیران رای ندهند و همین باعث استعفای مدیران می شود و یا اینکه 1 پنچم اعضا کتبا اعلام کنند که تقاضای عزل مدیران را دارند .و مجمع عمومی به صورت فوق العاده تشکیل می شود و اینجاست که عزل مدیران قابل انجام است .
اگر مدیران از کارکنان شرکت باشند در صورت عزل از سمت میتواند به کارش در شرکت ادامه دهد و می تواند از سهامداران باقی بماند .

5 ) سمت مدیریت قابل واگذاری نیست و مدیران نمیتوانند سمت خود را منتقل کنند چون وظیف آنهاست و حق آنها نیست ولی در 2 صورت می توانند این کار ر�� انجام دهند یک اینکه در اساسنامه آمده باشد که مدیر حق این کار را دارد و دیگر اینکه بقیه مدیران این موضوع را تایید کنند و این حق را بدهند .

6)  در قانون آمده هیات مدیره فقط میتوانند سمت مدیرعامل را تعیین کنند و حتما باید یک شخص حقیقی باشدو این انتخاب در مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انجام می شود . در مجمع عمومی فقط اولین مدیران انتخاب میشوند و تمام اعضا امضا نمایند و بعد به همراه اظهارنامه برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها فرستاده شود . این یعنی اعضای انتخاب ��ده مورد تایید همه سهامداران هستند .
در مجمع عمومی موسس باید عده ای پذیره نویس وجود داشته باشد و در اولین دعوت حاضر شوند مجمع عمومی در صورتی قانونی است که 1 سوم سهامداران حضور داشته باشند و ذیل صورتجلسه را نیز امضا کنند
در مجامع عمومی انتخاب اعضا همیشه با حضور نصف به علاوه یک سهامداران قابل انجام است اعضا حق 2 رای دارند این 2 رای را میتوانند به هر مدیری اختصاص دهند و یا رای خودر ا به دیگران اختصاص دهند خلاف این مورد نمیتواند در اساسنامه ذکر شود .
در مجمع عمومی هم اعضای اصلی انتخاب می شوند هم اعضای علی البدل تا در صورت نبود اعضای اصلی اعضای علی البدل عهده دار وظایف شوندو مدت سمتشان حداکثر 2 سال است .

اگر مدت ذکر نشود در مجمع عمومی مشخص می شود اگر در اساسنامه ذکر نشده باشد با تشکیل جلسه مجمع عمومی این زمان مشخص می شود.
اعضای هیات مدیره میتوانند شخص حقوقی هم باشند و تمام وظایف و تکالیف اشخاص حقیقی به عهده انهاست ولی در هر صورت باید یک نماینده حقیقی نیز معرفی کنند  . این شخص حقوقی میتواند به سمت مدیریت هم انتخاب شود  و خود و شخص حقیقی نماینده اش دارای همان مسئولیت های اشخاص حقیقی دیگر هستند . و این نماینده حقیقی نسبت به ان شخص حقوقی دارای مسئولیت تضامنی است .این نماینده قابل عزل است ولی در همان زمان باید جانشینش معرفی شود در غیر این صورت غایب در نظر گرفته می شود .نماینده فوق در حکم وکیل شخص حقوقی است و باید دستورات اورا اجرا کند ولی با این حال از ارکان شرکت است و مسئولیت شخصی هم دارد
.
، در قانون مشخص نشده که این نماینده به وسیله چه کسی انتخاب می شود و این مسئله مطرح است که انتخاب با هیات مدیره است یا مجمع عمومی ، بدیهی است هیات مدیره حق بیشتری در این انتخاب دارد ، مدت نمایندگی شخص هم یا همزمان با مدت سمت شخص حقوقی است یا همزمان با مدت سمت هیات مدیره . دیگر اینکه اگر شخص حقوقی از سهامداران باشد ضرورتی ندارد نماینده اش نیز از سهامداران باشد .

مسئولیت مدنی مدیران شرکت سهامی خاص

اداره شرکت به عهده مدیران است ولی این مدیران که منتخب همه سهامداران نبودند فقط اداره به عهده آنهاست و در هر صورت هیچکدام از اعضا حتی آنها که به مدیران رای دادند نباید در اداره امور مداخله کنند . مدیران در محدوده قوانین اساسنامه فعالیت میکنند . به همین خاطر است که میان مدیران و اعضا یک رابطه قراردادی برقرار است و اگر مدیری خارج از قوانین عمل نماید متخلف است و باید جبران خسارت نماید .

اینکه هیات مدیره اختیار تام در عملکرد دارد باعث شده اشخاص ثالث به راحتی با شرکت ارتباط برقرار کنند و خیالشان آسوده است که مسئولیت تعهدات را به عهده می گیرند و اشخاص ثالث نمیتوانند در قوانین شرکت خللی وارد کنند و هرتغییرات را به عهده یک مجمع جداگانه قرار داده است و اشخاص ثالث نمیتوانند به دلیل تعهدات مدیر عامل تعهدات هیات مدیره را زیر سوال ببرند و نمیتوان در صورت اجرا نشدن تشریفات کل تعهدات را غیرقانونی دانست .

بعضی از حقوقدانان اعمال مدیرعامل را معتبر می دانند زیرا برگرفته از اعمال هیات مدیره است و به همین اعمال مدیر در مقابل اشخاص ثالث معتبر است .

اگر مدیرعاملی دارای شرایط مدیریت ن باشد و به این سمت انتخاب شود و قراردادهایی با اشخاص ثالث برقرار کند بعد از تغییر سمت آن قرارداد و اعمال مدیرعامل فاقد اعتبار می باشد .

در قانون مدیر عامل دقیقا هم رتبه و هم درجه با هیات مدیره بیان شده و اختیارات تام و یکسان دارند  بدون اینکه قیدی بیان شده باشد و شرکت یا شخص ثالث نمیتواند اعتبار عملکرد مدیرعامل را زیر سوال ببرد .

طبق قانون اگر مدیری اعمالی خارج از قوانین یا اختیارات خود انجام دهد و موجب زیان شرکت شود موظف است که فقط خسارات وارده را جبران کند نه اینکه کا عمل انجام شده را منتفی کند .

این قاعده به نام صحت اعمال مدیران و هیات مدیره در مقابل اشخاص ثالث است که دارای اعتبار است .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • تکمیل دو رونوشت از اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
 • تکمیل دو رونوشت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 • ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.
 • تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی ور رونوشت شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین.
 • رونوشت کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت.
 • در صورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.
 • در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
 • ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
 • ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
 • ارائه اصل وکالت نامه یا رونوشت برابر اصل وکالت نامه.
 • ارائه اصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه.
 • پرداخت فیش 000/40 ریال به عنوان هزینه.
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت.
 • از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و....لزوماَ باید به وسیله ی همه ی موسسین انجام گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

برای آگاهی از مراحل ثبت شرکت سهامی خاص با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.