ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت های تعاونی

قبل از اقدام برای ثبت شرکت تعاونی با شرایط عضویت در این شرکتها آشنا میشویم.

شرایط عضویت در شركتهای تعاونی :

 • تبعه جمهوری اسلامی ایران باشند
 • ممنوعیت قانونی و حجر نداشته باشند.    
 • بتوانند حداقل سهام مندرج در اساسنامه را خریداری کنند
 • ارائه درخواست عضویت در تعاونی
 • تعهد انجام مقررات تعاونی اعلام کرده باشد.
 • در شرکتهای تعاونی با یک موضوع فعالیت عضو نباشد.

 اعضاء شرکتهای تعاونی 

 خروج اعضا در شرکتهای تعاونی به صورت اختیاری بوده تنها در صورتی که که خروج اعضاء موجب ضرر در شرکت تعاونی باشد متعهد به پرداخت جبران آن می باشد.

 چنانچه یکی از اعضا فوت کند ورثه او با توجه به مقررات عضو شرکت تعاونی محسوب میشوند و در صورتی عضو فوت شده دارای ورثه متعدد باشد می بایست مبالغ افزایش سهم خود را پرداخت نمایند چنانچه هرکدام از اعضا در صورت تمایل میتوانند عضویت خود را لغو نمایند. در صورت لغو کلیه سهم و مطالبات به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل میگردد و به او یا ورثه اش پرداخت میشود.

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

در ابتدا هیات موسسی از متقاضیان واجد شرایط تشکیل میشود و نسبت به تنظیم طرح پیشنهادی و اساسنامه مطابق با قانون تعاونی اقدام نمایند. این هیات افراد واجد شرایط را برای ثیت تعاونی دعوت می کند و اولین مجمهع عمومی عادی را تشکیل می دهد و اقداماتی از جمله : تصویب اساسنامه، تعیین هیات مدیره و بازرسین را برعهده دارد.این افراد باید با اطلاعات کاملی از قوانین و مقررات تعاونی داشته باشند و در صورت لزوم در کلاسهای یک روزه شرکت کنند. تشکیل این کلاسها تقریبا یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا تشکیل میشوند.

موسسین در طرح اعلامی خود دلایل ثبت شرکت تعاونی را رائه می دهند که این دلالیل حاکی از هدفهای عمده تاسیس شرکت تعاونی که مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این طرح میزان سرمایه ،تعداد داوطلبان، میزان سهام هر عضو، و نام شعبه صندوق تعاون ذکر میگردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی :

الف-  ارائه مدارک شناسایی و مدارک تحصیلی

ب-  ارائه گواهی پایان خدت یا معافیت از خدمت

ج- ارائه برگه عدم سوء پیشینه  

 • در صورتی که هرکدام از اعضاء یکی از کارکنان رسمی و یا پیمانی باشد با ارائه گواهی از موارد بند ج و ب معاف می باشد.

اداره تعاون بعد از دریافت تقاضامه و طرح پیشنهادی شرکت تعاونی بعد از 5 روز نظر خود را به هیات موسس اعلام میکند چنانچه موافقت خود را اعلام کرده باشد نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز را در اختیار موسسین قرار میدهد.

بعد از دریافت موافقتنامه اقدامات زیر باید انجام شود:

 • برای دریافت مجوز فعالیت که با موضوع طرح پیشنهادی مطابقت دارد اقدامات لازم را انجام میدهند.
 • اساسنامه پیشنهادی را دریافت شده از شرکت تعاونی را تدوین میکنند.
 • حسابی به نام شرکت تعاونی در شرف تاسیس در بانک توسعه تعاون یا بانک پیشنهادی از طرف بان توسعه و تعاون افتتاح گردد.
 • شروع به دعوت از افراد واجد شرایط کرده و خلاصه ای از کلیات فعالیت و اساسنامه شرکت تعاونی را در اختیار آنها قرار میدهد و نحوه انتشار آگهی های مجمع عمومی عادی نیز اعلام میگردد.
 • شرایط افراد واجد شرایط مورد بررسی قرار میگیرد و فیش واریزی سهام آنها دریافت میگیرد.
 • آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگشتری مورد بررسی قرار میگیرد.
 • آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به فاصله زمانی 20 الی 40 روز کاری انتشار می یابد.
 • برای سمتهای هیات مدیره و بازرسی ثبت نام به عمل می آید.
 • یک نسخه از آگهی دعوت به اداره تعاون به منظور معرفی ناظر برای تشکیل جلسه ارائه می گردد.
 • در شرکتهای تعاونی هیئت رئیسه از 7نفر تشکیل می گردد رئیس جلسه ، نائب رئیس جلسه ، منشی جلسه و چهار نفر ناظر جلسه می باشند و اقداماتی از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه ، تکمیل فهرست اسامی حاضرین به آنها ارائه می گردد.

داوطلبان که قصد دارند به عنوان هیئت مدیره و بازرسین انتخاب شوند به غیر شرایط قانونی عضویت در شرکت تعاونی مدارکی را که لازم می باشد باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به هیات موسسین ارائه دهند.

در صورتی که شخص از کارکنان دولت باشد نمیتواند عضو هیئت مدیره و یا بازرسین باشد مگر در تعاونی های خاص توجه داشته باشید کارکنان بازنشسته را شامل نمی شود.

هیات موسس در اولین جلسه مجمع عمومی عادی برگه های ورود به جلسه داوطلبان را دریافت میکند و بعد از انتخاب هیئت رئیسه برای کنتر به این هیات ارائه می گردد.

 چنانچه هرکدام از اعضاء نتوانند در جلسات حضور داشته باشند میتوانند نماینده تام الاختیار خود را معرفی نمایند باید بدانید یک نفر نمیتواند همزمان نماینده دو عضو باشد.

هیئت مدیره شرکتهای تعاونی می بایست در اولین جلسه خود رئیس، نائب رئیس ، منشی و  مدیرعامل صاحبان حق امضا مجاز را انتخاب نمایند. این تعضاء موظف هستند که دوره های آموزشی مربوطه را بگذرانند.

 هیات مدیره می بایست جهت تکمیل مدارک پرونده و مشخصات اعضا و بازرسین را به اداره تعاون تحویل دهد.

مدارک بعد از گذشت 5 روز از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد. پس از صدور آگهی تاسیس از اداره ثبت شرکتها  اداره تعاونی اقدام به صدور پروانه تاسیس می کند.کلیه نظارت ، حسابرسی و رسیدگی شرکتهای تعاونی به عهده  اداره تعاونی خواهد بود. عنوان تعاونی در نام شرکت الزامی می باشد.

 هیئت مدیره موظف است کلیه مدارک زیر را در سه نسخه تهیه کند:

 •  فراخوان تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 •  صورتجلسه تنظیم شده تصمیمات اولین مجمع عمومی عادی.
 •  صورتجلسه هیئت مدیره مبنی انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و...
 •  ارائه لیستی از اشخاصی که برای امور مالی شرکت انتخاب شده اند و حق امضاء مجاز دارند 
 •  مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت تعاونی را تصویب می نماید.
 • ارائه فهرستی از اسامی و اعضاء که در اولین جلسه شرکت داشته اند.
 • ارائه اسامی اعضاء  هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شرکت
 • ارائه فیش واریزی سرمایه به حساب بانک با صندوق اداره تعاون .
 • ارائه مجوز وزارت تعاون برای تشکیل تعاونی
 • اداره تعاون با بررسی کلیه مدارک فوق اجازه ثبت شرکت تعاونی را صادر می کند

ارکان تصمیم گیرنده شرکت

مرجع تصیم گیری ها و نظارت بر امور شرکتهای تعاونی مجامع عمومی می باشد که از اعضاء تشکیل دهنده و یا نمایندگان این اعضاء تشکیل می گردد. کلیه اعضا بدون در نظر گرفتن سهام آنها دارای یک رای می باشند.

 الف - مجمع عمومی عادی

این مجمع حداقل سالی یک بار با پایان سال مالی به منظور انجام وظایف قانونی خود تشگیل می گردد این وظایف به شرح ذیل میباشد:

 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین را برای مدت دوسال انتخاب می نمایند.
 • تصمیم گیری های لازم را درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت انجام میدهند.
 • رسیدگی به گزارشهای مالی هیئت مدیره
 • تصمیم گیری در خصوص برنامه های شرکت تهعاونی از قبیل : تصویب بودجه جاری ، اعتبارات وام های در خواستی و...

ب - مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع با درخواست حداقل یک سوم اعضا تعاونی یا اکثریت اعضاء هیئت مدیره و بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می گردد. در شرکتهای تعاونی که بیشتر 500نفر عضو را دارا می باشد در صورتی که در بار اول و دوم دعوت به حدنصاب نرسد در بار سوم با نصف بعلاوه یک تشکیل میگردد.

  چنانچه مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره در مدت یک ماه تشکیل نگردد وزارت تعاون خود اقدام به این کار میکند. از مهمترین وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییرات اساسنامه می باشد.

ادغام و انحلال شرکت تعاونی

الف - ادغام تعاونی

در مجمع عمومی فوق العاده شرمتهای تعاونی این اجازه را دارند که با هم ادغام شوند.کلیه مدارک مجامع عمومی فوق العاده تعاونی ها به همراه مدارک حداکثر ط مدت دو هفته به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

ب - تصفیه و انحلال شرکت تعاونی

شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:

مجمع عمومی فوق العاده در صورتی که اعضاء شرکت تعاونی ار حدنصاب کمتر شود و تا سه ماه نسبت افزایش اعضاء اقدامی صورت نگیرد تصمیم به انحلال می گیرد.

 چنانچه مدت مشخص شده در اساسنامه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدامی صورت نگیرد.

توقف شرکت تعاونی بیش از یک سال بدون عذر موجه

در صورتی که مقررات وزارت تعاون را رعایت نکنند و 3بار اخطار کتبی از این سازمان دریافت نمایند.

در صورت ورشکستگی شرکت تعاونی

نکاتی که برای ثبت شرکت تعاونی باید در نظر گرفت:
 • در کلیه اوراق تعاونی ذکر قید تعاونی الزامی می باشد.
 • شرکتهای تعاونی که دارای 500 عضو و یا اتحادیه های که دارای بیش از 2000 عضو داشته باشند (تعاونی بزرگ ) نامیده می شوند.
 • در زمان ثبت شرکت تعاونی حداقل اعضاء نباید از 7نفر کمتر باشد.
 • در شرکتهای تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند . تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.
 • حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.
 • تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
 • حداق میزان سرمایه در شرکتهای تعاونی 1.000.000.000 ریال می باشد.
 • کلیه اعضاء شرکتهای تعاونی موظف هستند مبلغ تعهد شده سهم خود را در مدت اعلام شده در اساسنامه تادیه نمایند این مدت نباید از 2سال بیشتر باشد.
 • کلیه اعضا در شرکت تعاونی از لحاظ سهم برابر می باشند مگر آنکه در مجمع عمومی تصمیم دیگری گرفته شده باشد که برخی از اعضا سهام بیشتری داشته باشد. و در این صورت سهم هر عضو نباید از 30 درصد کل سرمایه بیشتر شود.
 • شرکت تعاونی می تواند عضو اتحادیه شهرستانی و یا استان مرکزی باشد. باید بدانید عضویت بیش از یک اتحادیه بلامانع می باشد.
 • هیات مدیره و بازرسین اتحادیه ها از نمایندگان تعاونی های عضو تعیین می گردد.
 •   حداقل اعضاء اتحادیه ها در سراسر کشور در زمان ثبت 15 عضو می باشد.
 • چنانچه تشکیل اتحادیه سراسری الزامی باشد و به حد نصاب نرسد تشکیل این اتحادیه ها با مجوز وزیر تعاون بلامانع می باشد. 

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.