مراحل ثبت شرکت در کرج

از اجتماع دو یا چند شخص برای به انجام رسانیدن فعالیت های تجاری و کسب سود و در آمد شرکت ایجاد می شود.ثبت شرکت پایش در این مقاله برآنست تا در خصوص مراحل ثبت شرکت در کرج مطالبی را به متقاضیانی که در صدد تاسیس و ثبت شرکت در کرج می باشند ارائه نماید با ما همراه باشید.

انواع شرکت های ثبتی

به سبب ماده 20قانون تجارت هفت نوع شرکت در کشور ایران ثبت می شود:

 1. شرکت های سهامی.
 2. شرکت های با مسئولیت محدود.
 3. شرکت های تضامنی.
 4. شرکت های نسبی.
 5. شرکت های مختلط سهامی.
 6. شرکت های مختلط غیر سهامی.
 7. شرکت های تعاونی تولید و مصرف.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در کرج

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود / شرکت نسبی / تضامنی

 1. اظهارنامه با امضای شرکا دردو رونوشت.
 2. دو رونوشت شرکتنامه باامضای شرکا.
 3. اساسنامه با امضای شرکا دردو رونوشت.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه شرکا دردو رونوشت.
 5. تصویر شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی.
 6. دریافت مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. اظهارنامه باامضای کلیه سهامداران دردو رونوشت (تعداد سهامداران حداقل 3 نفر)
 2. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه سهامداران و بازرسان – هیات مدیره از بین سهامداران در دو رونوشت.
 3. صورتجلسه هیات مدیره باامضای کلیه مدیران دردو رونوشت.
 4. اساسنامه که تمام صفحات آن مشعر به امضای کلیه سهامداران باشد دردو رونوشت.
 5. تصویر شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسان و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی.
 6. گواهی بانکی حاکی از واریز 35% سرمایه.
 7. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت آگهی ها.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط در کرج

الف ) مختلط سهامی

 1. اظهارنامه باامضای شرکا دردو رونوشت.
 2. شرکتنامه باامضای کلیه شرکا دردو رونوشت.
 3. اساسنامه باامضای شرکا دردو رونوشت.
 4. اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 5. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکا ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت آورده های غیرنقدی.
 6. صورتجلسه مجمع عمومی دردو رونوشت.
 7. تصویر شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی.
 8. دریافت مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز.

ب ) مختلط غیرسهامی

 1. اظهارنامه مشعر به امضای شرکا دردو رونوشت.
 2. شرکتنامه مشعر به امضای کلیه شرکا دردو رونوشت.
 3. اساسنامه مشعربه امضای شرکا دردو رونوشت.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مشعربه امضای کلیه شرکا (با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند) دردو رونوشت.
 5. تصویر شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی.
 6. دریافت مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

مرحله اول :(مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

 1. دو رونوشت از طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي کليه موسسين آن را امضا نموده باشند ارائه گردد.
 2. دو رونوشت از اظهارنامه کامل شده ارائه گردد.
 3. دو رونوشت از طرح اساسنامه کامل شده ارائه گردد.
 4. رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين ارائه گردد.
 5. اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده ارائه گردد.
 6. در مواردی که ثبت موضوع به مجوز نیاز داشته باشد باید اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط اخذ و ارائه گردد.
 7. از سازمان بورس و اوراق بهادار اصل مجوز اولیه اخذ و ارائه گردد.
 8. به ترتیب اولویت اسم های پیشنهادی فرم تعیین نام کامل شود و فیش واریزی مربوطه ارائه گردد.

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 1. دو رونوشت از اساسنامه ای که باید به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد ارائه گردد.
 2. دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسس که اعم از تصویب اساسنامه،تعیین اعضا هیئت مدیره،انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار و انتخاب بازرسان می باشد ارائه گردد.
 3. دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره ارائه گردد.
 4. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ارائه گردد هم چنین در صورتی که بخشی از سرمایه و دارایی موسسین به صورت غیر نقدی باشد اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری باید ارائه گردد و ارائه آن الزامی می باشد.

مجوز ثانویه که اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد بایستی اخذ و ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج

 1. تقاضای کتبی ثبت.
 2. داشتن طرح پیشنهادی و مجوز صادره از وزارت تعاون.
 3. رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه.
 4. موافقت‌ نامه اصولی تشکیل شرکت یا اتحادیه.

مراحل ثبت شرکت در کرج

مرحله اول: يک شريک مناسب براي کارتان پيداکنيد

براي شرکت هاي سهامي خاص بايد حداقل 3 نفر سهامدار اعلام گردد و براي شرکت هاي با مسئوليت محدود حداقل دو نفر شريک بايد اعلام گردد.در شرکت هاي با مسئوليت محدود ،شرکت تا سقف سرمايه نسبت به تعهدات خود متعهد مي باشد و هم چنين هر شريکي که ميزان سهم الشرکه يالاتري داشته باشد حق راي بالاتري را در مجامع دارد.پس بار مسئوليت هاي اين شريک از ديگر شرکا بالاتر مي باشد.

مرحله دوم:ورود اطلاعات در سايت اداره ثبت

براي ورود اطلاعات اوليه شرکت و شرکا به سايت www.irsherkat.ir مراجعه کنيد و مرحله به مرحله اطلاعاتي که سايت از شما مي خواهد را وارد نماييد.

مرحله سوم:انتخاب نام مناسب براي شرکت

طبق قوانين تجارت بايد براي شرکت نامي انتخاب شود که مستند فارسي داشته بايد و از صفات استفاده نشود .به علت تعدد زياد شرکت هاي ثبت شده به متقاضيان پيشنهاد مي شود که از اسامي خاص استفاده نمايند و نام شرکت خود را حداقل سه سيلابه انتخاب نمايند.اگر درخواست داريد که در نام شرکت مهندسي و يا مهندسين قيد شود بايد دو يا يک نفر از شرکا مدرک کارشناسي داشته باشد که همراه مدارک به اداره ثبت ارسال شود.

مرحله چهارم :تنظيم موضوع شرکت

مدت زمان فعاليت و موضوع فعاليت بايد در اين قسمت وارد گردد.قبل از تنظيم موضوع با شرکا جلسه را برگذار کنيد تا اهداف شرکت مشخص باشد.لازم است يادآور شويم که يکسري از موضوعات براي به ثبت رسيدن احتياج به ارائه مجوز دارند.بايد در تنظيم موضوع شرکت بسيار دقيق بود و تمام فعاليت هاي شرکت در موضوع قيد شود واگر متقاضيان اطلاعات کاملي در اين زمينه ندارند ميتوانند با يک مشاوره حقوقي در زمينه ثبت مشورت داشته باشند تا آن ها موضوع شرکت را طراحي نمايند.

مرحله پنجم:اعلام آدرس شرکت

در اين قسمت بايد آدرس دقيق شرکت به همراه کد پستي اعلام گردد اگر که متقاضيان هنوز آدرسي را براي شرکت ندارند ميتوانند نشاني منزل خود را به عنوان آدرس شرکت اعلام نمايند و پس از ثبت شرکت و مشخص شدن آدرس تغيير آدرس را داشته باشند.

مرحله ششم :اعلام سرمايه شرکت

در قسمت سرمايه شخص حقوقي بايد سرمايه اي که متقاضيان ميخواهند براي شرکتشان داشته باشند را اعلام نمايند.لازم به ذکر است که در شرکت هاي سهامي خاص 35 در صد از سرمايه اعلامي پس ار تاييد نام شرکت بايد در حساب بانکي شرکت واريز شود ولي در شرکت هاي با مسئوليت محدود احتياجي به واريزي مبلغ سرمايه نميب اشد.البته سرمايه شرکت هاي سهامي به تعدادي سهم تقسيم مي شود که اين سهم ها ارزش ريالي مشخصي را بايد داشته باشند.

مرحله هفتم:معرفي شرکاي شرکت

دراين قسمت بايد اسامي تمام شرکا به همراه اطلاعات کامل شخصيشان وارد گردد.اطلاعاتي چون کد ملي ،شماره شناسنامه،تاريخ تولد و...اگر که تعداد سهامداران يا شرکا بيشتر از 150 نفر باشد بايد فرمي که در سايت بارگذاري شده است را اخذ و اسامي رادر آن فرم وارد نماييم.

مرحله هشتم:اعلام سهام هر شريک

اگر که شرکت با مسئوليت محدود باشد سرمايه درنظر گرفته شده نقدي ميباشد ولي سرمايه شرکت هاي سهامي سهام با نام و بي نام انتخاب مي گيرد.

مرحله نهم:سمت اعضا

در اين قسمت سمت هر شخص با ميزان تصدي گري او را در شرکت اعلام مي کنيد.

مرحله دهم:شعبه شرکت

اگر شرکت شعبه بخواهد داشته باشد با اطلاعات شعبه را در اين قسمت اعلام کند.

مرحله بعدی هم بارگذاري اوراق شرکت مي باشد که بسته به قالب ثبتي شرکت می باشد و بايد اوراق شرکت هم تنظيم گردد و در هر قسمت اوراق مربوطه بارگذاري گردد.

در مرحله آخر هم تاييد مدارک اعلامي را مي زنيد و پذيرش نهايي را اعلام مي داريد تا تاييد نام شرکت ظرف حداکثر 3 روز کاری اعلام گردد.

مراحل ثبت نام ثبت شرکت در کرج

 1. کليه اطلاعات متقاضي و پرونده وارد مي شود.
 2. اسامي در خواستي ( پنج نام انتخابي ) به ترتيب اولويت وارد مي شود اسامي با از سه کلمه با ريشه فارسي انتخاب شود از سه قسمت تشکيل شده و کمتر نباشد
 3. سرمايه شرکت را با انتخاب گزينه "سرمايه نقدي " وارد مي کنيم (سرمايه اوليه حداقل 1.000.000.ريال مي باشد.)
 4. اعضاء شرکت را به ترتيب با اطلاعات دقيق شناسنامه اي و سهام مورد نظر وارد مي کنيم .رئيس هيات مديره،مديرعامل ،عضو هيات مديره.
 5. سمت افراد و حق امضاداران مشخص مي شود.
 6. نوع روزنامه رسمي به درخواست موکل "ابرار " يا " جمهوري اسلامي " انتخاب مي شود.
 7. کپي کردن اطلاعات مدارک تنظيم شده در خواستي از طريق سامانه وارد مي شود به ترتيب ،صورتجلسه ،اساسنامه ، شرکتنامه و تقاضانامه شرکت.
 8. و پس از بازديد مجدد از اطلاعات وارد شده گزينه" پذيرش نهايي را انتخاب کرده برگه رسيد پذيرش اينترنتي را دريافت مي کنيم.(توجه :در صورت انتخاب گزينه "پذيرش نهايي" هيچ تغييرات قابل اعمال در پرونده نمي باشد.)
 9. ظرف دو الي سه روز کاري نام ها مورد بررسي قرار گرفته و يکي از اسامي انتخاب مي گردد .در صورت رد نام بايد با موکل تماس گرفته براي ارائه اسامي جديد اقدام نمايند.
 10. پس از تاييد يکي از اسامي مدارک آماده امضا توسط اعضاء شرکت مي باشد.دو نسخه کپي از مدارک تاييد شده از طريق سامانه ثبت را بايد اعضا شرکت با امضا تاييد نمايند.

ثبت شرکت پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان ثبت شرکت در کرج می باشد در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با ثبت شرکت پایش در ارتباط باشید و از تجربیات آن ها بهره مند شوید.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.