ثبت موسسه در تاکستان

ثبت موسسه غیرتجاری در تاکستان

در اداره ثبت شرکت های تاکستان برخی از موضوعات فعالیت در قالب شرکتها تجاری به ثبت نمیرسد بلکه آنها بایددر قالب موسسات غیرتجاری ثبت شوند این موضوعات عبارتند از : فعالیتهای حقوقی، حسابداری و ... که ثبت آنها مستلزم دریافت مجوز از ارگانهای مربوطه در صورت لزوم می باشد.( در این خصوص می توانید از مشاوره کارشناسان ثبت پایش به صورت رایگان بهرمند گردید )

مراحل و مدارک ثبت موسسه در تاکستان

موسسات غیرتجاری حداقل با دو شریک میتواند به ثبت برسد و سرمایه آن نباید از 1.000.000 ریال کمتر باشد بعد از ثبت سامانه ای موسسات در تاکستان  اوراق تنظیم شده موسسه به همراه کپی مدارک شناسایی اعضا و مجوز دریافتی به اداره ثبت شرکتها ی  واحد ثبتی مربوطه ارسال می گردد.

زمان و هزینه ثبت موسسه در تاکستان

بعد از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تقریبا 30روز کاری زمان لازم است تا آگهی تاسیس موسسه شما صادر شود.

  • جهت نیاز به مشاوره همین حالا به صورت رایگان با کارشناسان ثبت شرکت پایش ارتباط برقرار نمایید.