ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی و مراحل ثبتی آن

کلیه مراحل ثبت طرح صنعتی به اسناد آیین نامه های اجرای ثبت طرح صنعتی

الف- برای ثبت یک طرح صنعتی بایددر ابتدا اظهارنامه ارائه گردد و فرم درخواستی تکمیل و ارسال گردد.

ب- این اظهارنامه می بایست به زبان فارسی و درنسخه الکترونیکی و با ذکر تاریخ توسط متقاضی ارائه می گردد.

تبصره – چنانچه اسناد الحاق شده به اظهارنامه به زبانی به غیر از فارسی باشد اصل مدارک آن و ترجمه عادی آن ها الزامی می باشد و در صورتی که متقاضی نتواند ترجمه کامل آن را ضمیمه نماید میتواند خلاصه آن نیز مورد قبول می باشد. همان ارگان میتواند در زمان بررسی اظهارنامه اگر لازم باشد ترجمه رسمی آن را مطالبه می کند. و در صورتی که واژگان به کار رفته ترجمه فارسی نداشته به همان صورت به کار میرود.

ج-  مدارک لازم جهت الصاق به اظهارنامه

 • ارائه مدارک شناسایی برابر اصل شده متقاضی ثبت طرح صنعتی
 • ارائه مدارک نمایندگی در صورتی تقاضا توسط نماینده مطرح شده باشد.
 • چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد می بایست پنج نمونه از تصویر را به عنوان نمونه ارائه دهید.
 • چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد ارائه پنج نمونه از تصویری که از تمامی جوانب طرح شده باشد الزامی می باشد.

در این مرحله میتوانید ماکتی(نمونهای) از  طرح را به همراه اظهارنامه به این مرجع ارسال نماید.این ماکت می بایست در اندازه های 20*20*20 سانتی متر و وزن آن حداکثر 2کیلوگرم باشد. طرح های گرافیکی باید در ابعاد 10*20 باشد و برروی چهار مقوا به اندازه A4 نصب شود.

 •       توجه داشته باشید این تصاویر گرافیکی باید در مرحله اظهارنامه به صورت اسکن ارسال گردد (بارگذاری شود) و از کلیه نماها و مشخصات فنی آن گرفته شده باشد. ارائه این طرح ها در صورت پذیرش پرونده به منظور صدور آگهی الزامی می باشد.
 • چنانچه قصد به تاخیر انراختن آگهی خود را دارید می توانید درخواست آن را به صورت کتبی  اسکن کرده و به همراه مدارک ارسال نمایید.
 • چنانچه قصد دارید اسم طراح ذکر نگردد میتوانید درخواست کتبی عدم اتتشار اسم طراح را به صورت کتبی اسکن کرده و ارسال نمایید.؛
 • کلیه رسیدهای پرداختی هزینه های اظهارنامه و رسید هزینه های اضافی را باید ارائه داد.
 • ارائه مدارکی مبنی بر حق تقدم حداکثر تا 5روز بعد از تلسم اظهارنامه ارسال گردد.
 • طراحی های اشکال و تصاویر گرافیکی می بایست حداکثر در ابعاد 20*20 باشد.

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی

 • کلیه تصاویر باید حداکثر  A4 باشد
 • تصاویر باید به صورت عمودی اسکن شود.
 • طرح های ارسالی باید  در زمینه ساده و قابل رویت باشد.
 • حداکثر حجم کالا و به صورت رنگی 500KB باشد.
 • مدارک شناسایی بصورت سیاه و سفید حجم آن 250KB باشد
 • کلیه فایلهای ارسال شده به صورت jpg باشد.

 

 •             چنانچه متقاضیان ماکتی از طرح مورد نظر را ارائه داده باشند آن مرجه میتواند ماکت با مهر و تاریخ به متقاضی بازگرداند.
 •             در صورتی که اظهارنامه دارای طرح های متعددی باشد به وسیله شماره از یکدیگر جدا میشوند.

د- چنانچه متقاضی قصد دارد درخواست حق تقدم خود را ارائه دهد این در خواست باید شامل نکات ذیل باشد:

 • تاریخ و شماره اظهارنامه باید ذکر گردد.
 • ذکر طبقه بندی بین المللی اظهارنامه
 • چنانچه در کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا ارائه شده باشد مدارک مبنی بر حق تقدم را باید تسلیم نماید.

هـ-  تمام متقاضیان میتوانند تا قبل از ثبت طرح خود اظهارنامه آن را اصلاح نمایند درخواست اصلاح اظهارنامه می بایست با پرداخت هزینه آن صورت میگیرد.

و- چنانچه متقاضی و یا نماینده او قصد داشته باشند اظهارنامه خود را باز پس گیرند درخواست کتبی آن را به اداره تسلیم مینمایند. باید بدانند که هزینه ها پرداختی برگردانده نمیشود.

ز-چنانچه قصد مالک طرح قصد دارد حق مالکیت خود را به اشخاص ثالث واگذار نمایند می بایست درخواست کتی آن را به مرجه ثبت ارسال نمایند و هزینه هی لازم را پرداخت کنند.

بررسی اظهارنامه و مراحل آتی

الف-  با گذشت 60روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه از طریق مرجع ثبت کلیه شرایط مورد بررسی قرار میگیرد.

 •             در صورتی که بعد از بررسی های انجام شده نواقصی درپرونده موجود باشد مرجه ثبت به متقاضی به صورت مکتوب اطلاع می دهد متقاضی مکلف اقدام به رفع نقص نماید.
 •             زمان رفه نقص برای اشخاص داخل کشور 30روز کاری و برای اشخاص خارج از کشور 60روز کاری می باشد.

توجه1: با توجه به اینکه کلیه مراحل ثبت اظهارنامه به صورت اینترنتی صورت میگیرد در همین راستا کلیه بلاغیه ها از طریق ایمیل و یا اس ام اس برای متقاضی ارسال میگردد.

توجه2: در صورتی رفع نقص اعلامی ارائه طرحی از نمونه باشد متقاضی می بایست یک نمونه از محصول و یا ماکت آن را به اداره تحویل گردد.

ب- چنانچه تقاضای ثبت طرح مورد پذیرش قرار گیرداز طریق ایمیل و یا پیامک به اطلاع متقاضی میرسد و متقاضی می بایست ظرف مدت 30 روز هزینه های لازم را پرداخت نماید در صورتی که متقاضی خارج از ایران باشد این مدت به 60روز افزایش پیدا میکند.

 موارد اعتراض

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی

با توجه به مواد آیین نامه های اجرایی در خصوص طرح صنعتی اظهارنامه رد شده از سوی متقاضی قابل اعتراض می باشد. اعتراض می بایست در دونسخه و کتبی باشد در ظرف مدت 30روز می بایست تسلیم گردد اما اشخاص خارج از ایران این مدت 60روز می باشد. در صورتی که اعتراض نیز رد شود هزینه های آن بازرگردانده نمیشود.

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی

به استناد مواد ذکر شده در آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی چنانچه شخصی به ثبت طرح صنعتی اعتراضی داشته باشد میتواند اعتراض خود را در دونسخه به صورت کتبس به آ« اداره تسلیم نماید با ثبت اعتراض نسخه دوم آن به متقاضی بازگردانده میشود. چنانچه اعتراض وارد شده دارای نواقصی باشد به متقاضی اطلاع داده میشود مکلف است ظرف مدت 30روز اقدام به رفع نقص نماید.

 •             این مدت برای اشخاص خارج از ایران 60 روز می باشد.

اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت طرح صنعتی

به استناد مواد ذکر شده در آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی در صورتی که شخصی ادعای حق مالکیت برروی طرحی داشته باشد که اظهارنامه آن به اداره تسلیم شده است داشته باشد چنانچه طرح قبلا ثبت نشده باشد می باست همرمان با اعلام اعتراض خود تقاضای ثبت را نیز ارائه نماید. آن مرجع مکلف است طی مدت 10 روز از گذشت تاریخ اعتراض نسخه ای از آن را به متقاضی ابلاغ نماید و متقاضی ظرف مدت 20 روز می بایست نسبت به اعتراض وارد شده ابلاغ خود را به اداره تسلیم نماید.

چنانچه متقاضی به صورت کتبی اعتراض را قبول نماید درخواست وی بازگردانده میشود و به اطلاع معترض رسانده میشود تا در صورتی که طرح او به ثبت نرسیده است اقدام به طرح اظهارنامه خود مبنی بر ثبت طرح صنعتی نماید. در صورت عدم قبول اقاضی آن اداره در طی مدت 10 روز این ابلاغیه را به معترض اطلاع میدهد و او تا 20 روز فرصا دارد اعتراض خور را به کمیسیون اعلام دارد.

 •             به هردلیلی اظهارنامه تسلیم شده قابلیت به ثبت رسیدننداشته باشد مبالغ پرداخت شده بازگردانده نمیشود.
 •             در صورت رد اعتراض هزینه آن بازگردانده نمیشود
 •             در صورتی که معترض خارج از ایران باشد کلیه زمانها دوبرابر میشود.

اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

هرگاه هر ذینفعی در دادگاه صالح اقرار نماید  کسی که طرح به نا او به ثبت رسیده است مالک اصلی آن نمی باشد به استناد مواد قانونی میتواند تقاضای ابطال طرح صنعتی را در خواست نماید.

دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:

 • ارائه اصل و یا کپی برابر اصل شده کلیه اسناد و مدارک مبنی بر ادعای ابطال
 • ارائه رسید پرداخت هزینه های ابطال
 • چنانچه دادخواست از طریق وکیل انجام شود ارائه وکالتنامه

ابطال طرح صنعتی ثبت شده و رأی نهایی دادگاه

چنانچه داادگاه