ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشکيل شده و هر يک از شرکا بدون اينکه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت متعهد  قروض وتعهدات شرکت است. در اسم شرکت بايد عبارت (با مسئوليت محدود)قيد شود و همچنين اسم شرکت نبايد متضمن نام هيچ يک از شرکا باشد والا شريکي که اسم شرکت قيد شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شريک ضامن رادر شرکت تضامني خواهد داشت.

مدارک مورد نياز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. دو رونوشت از شرکتنامه کامل شده.
 2. دو رونوشت تقاضانامه کامل شده.
 3. دو رونوشت از اساسنامه کامل شده.
 4. فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام های پيشنهادی کامل شود و هم چنين فيش واريزی ارائه گردد.
 5. اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردی که ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد ارائه گردد.
 6. درمواردی که تعداد شرکاء بيشتر از 12 نفر می باشد تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار باید ارائه گردد.
 7. اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل اخذ و ارائه گردد.
 8. دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسين ارائه گردد.
 9. دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره ارائه گردد.
 10. ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستری چنانچه ثبت شرکت توسط وکيل صورت می گیرد الزامی است.

شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود در کرج

  ثبت شرکت با مسئوليت محدود داراي شرايطي مي باشد که در زير به آن اشاره مي کنيم

 1. در ثبت شرکت با مسئوليت محدود  حداقل2 نفر از اعضاي اصلي در شرکت بايد به سن قانوني 18سال تمام رسيده باشند.
 2. در ثبت شرکت با مسئوليت محدود حداقل تعداد شرکا دو نفر خواهد بود.
 3. ثبت شرکت مسئوليت محدود جهت امور تجاري مي باشد و حتي انجام امور غير تجاري سودآور نيز در اين دسته شرکتها تجاري محسوب شده و شامل ماليات خواهد شد.
 4. سرمايه در ثبت شرکت مسئوليت محدود بر خلاف شرکت سهامي خاص به سهام تقسيم نمي شود، بلکه به صورت سهم الشرکه به اعضاء تعلق خواهد داشت.
 5. در ثبت شرکت با مسئوليت محدود اعضاء صرفا به مقدار سرمايه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شرکت مسئول خواهند بود.
 6. در صورتي که در نام شرکت با مسئوليت محدود از نام خانوادگي يکي از اعضاء استفاده شود شريک مذکور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود، در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهايي و بدون توجه به مقدار مسئوليت ساير اعضاء مسئوليت خواهد داشت و مسئول اداي کليه ديون و تعهدات شرکت خواهد بود بنابراين در هيچ صورتي نمي بايست از نام خانوادگي هيچ يک از اعضاء در نام شرکت مسئوليت محدود استفاده شود و در واقع حکم شريک ضامن در شرکت تضامني را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کليه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
 7. داشتن آدرس و کد پستي حقيقي ولو اينکه اين آدرس مسکوني باشد.
 8. شرکت با مسئوليت محدود وقتي تشکيل مي شود که تمام سرمايه نقدي و سهم الشرکه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد و مدير عامل  اقرار به دريافت کليه سرمايه نقدي و سهم الشرکه غير نقدي نمايد و هر شرکت که بر خلاف اين ماده تشکيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج نخست باید مدارک را آماده کنید سپس باید به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید و اطلاعاتی همانند نوع شرکت،سرمایه شرکت و اعضای شرکت را که از شما خواسته شده است را کامل کنید.پس از آن باید 5 اسم را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.پس از آن کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما یکی از اسم ها را تایید می کند و به بررسی و ارزیابی اطلاعات دیگری که در سامانه درج شده است می پردازد.در صورتی که اطلاعات وارد شده دارای نقص و اشکالی باشد در سامانه برای شما ابلاغیه رفع نقص ارسال می شود و شما باید نقص و اشکال را برطرف نمایید و در صورتی که نقص و اشکال برطرف شود آن را تایید می نماید.بعد از پذیرش اینترنتی باید نسخه اصلی صورتجلسه های تنظیم شده و پیوست های آن ها را از طریق باجه های پست به شکل سفارشی به آدرسی که در تاییدیه پذیرش تایید شده است ارسال کنید.با کامل نمودن فرم ها و ارسال آن به اداره ثبت شرکت ها درصورتی که صورتجلسه شما دارای نقص و یا اشکالی باشد برای شما ابلاغیه رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص و اشکالات را برطرف کنید و در حالت دیگر حتی این امکان هم وجود دارد که صورتجلسه شما رد گردد که در این صورت هم دلایل رد صورتجلسه به صورت ابلاغیه ای برای شما ارسال می شود تا به منظور صدور صورتجلسه جدید مبادرت نمایید.

محاسن ومعايب شرکت با مسئوليت محدود در مقايسه با شرکتهاي سهامی

شرکت سهامي عام با حضور الزامي حداقل پنج سهامدار (مدير) و شرکت سهامي خاص با حداقل سه سهامداران تشکيل مي گردد در صورتي که شرکت با مسئوليت محدود را مي توان با حداقل دو شريک تشکيل داد.

در شرکت با مسئوليت محدود هيچ گونه حداقل سرمايه اي پيش بيني نشده و الزام قانوني ارائه مدارک در اين زمينه به اداره ثبت شرکتها براي موسسين وجود ندارد فقط اقرار موسسين به ميزان سرمايه و پرداخت آن به صندوق شرکت يا هيئت مديره در شرکت نامه کافي خواهد بود در صورتي که حداقل سرمايه در شرکت سهامي عام و خاص به ترتيب پنج ميليون و يک ميليون ريال مي باشد و موسسين مکلفند حداقل 35% کل سرمايه را به حساب شرکت در شرف تاسيس واريز و فيش بانکي را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمايند.

شرکت با مسئوليت محدود به وسيله يک يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند براي مدت محدود يا نامحدود اداره مي شود ولي در شرکتهاي سهامي عام و خاص به ترتيب حداقل مديران نبايد از پنج و سه نفرکمتر باشد و نيز اين مديران براي مدت حداکثر 2 سال انتخاب مي شوند.

و بالاخره آخرين حسن شرکت با مسئوليت محدود در مقايسه با شرکتهاي سهامي اين است که قلمرو آگهي ها در شرکت هاي سهامي وسيعتر از شرکت با مسئوليت محدود مي باشد.

از معايب شرکت با مسئوليت محدود اين است که پذيره نويسي و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام و بي نام صادر نمي گردد. ولي در شرکتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاده بوده و درشرکتهاي سهامي خاص اين نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومي سهامداران بشود.

سوالات متداول ثبت شرکت با مسئوليت محدود

سوال - سهامداران شرکت با مسئوليت محدود مي تونن  زير سن قانوني 18 سال باشند؟

بله در صورتيکه عضو هيات مديره نباشند و فقط سهامدار باشند مانعي وجود ندارد.

سوال - کارمند رسمي دولت مي تونه  سهامدار و عضو هيات مديره شرکت با مسئوليت محدود باشه؟

خير.کارمند رسمي دولت در صورتي مي تواند سهامدار باشد که تنها 20 درصد سهم را دارا بوده و فقط عضو هيات مديره باشد و هيچ نوع حق امضايي نمي تواند داشته باشد.

سوال - آيا شرکت با مسئوليت محدود مي تونه از مجوزي که به نام يکي از سهامداران شرکت صادر شده استفاده کنه؟

بله امکانپذير است.

سوال - با اخذ مجوز رسانه هاي ديجيتال مي شه در زمينه بازي هاي کامپيوتري هم فعاليت داشت؟

بله. مانعي وجود ندارد.

سوال - مي تونم شماره ثبت شرکت با مسئوليت محدودي  رو از اداره ثبت بگيرم؟

خير. فقط سهامداران شرکت مي توانند شماره ثبت شرکت خود را از اداره ثبت شرکتها بگيرند، اما شما مي توانيد با داشتن نام شرکت از طريق سايت شناسه ملي يا سايت روزنامه رسمي  شماره ثبت شرکت را مشاهده نماييد

سوال - شخصي قصد ثبت شرکت با مسئوليت محدود داره، يکي از اعضاي شرکت شخص حقوقي  , چه شخصي به جاي شخص حقوقي مدارک را بايد امضا کنه؟

شخص حقوقي بايد نماينده اي از طرف خود انتخاب کند و سپس مدارک شناسايي شخص حقوقي به علاوه مدارک شناسايي نماينده همراه با ساير مدارک لازم براي ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.