ثبت شرکت

انواع شرکت و مراحل ثبت شرکت

در اینجا به وجود شرکت های هشت گانه تجاری می پردازیم:

توضیحی اجمالی در خصوص چگونگی انجام مراحل ثبت شرکت و البته مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پرداخته ایم. شرکتهای تجاری عبارتند از (سهامی خاص ،سهامی عام،تضامنی ،با مسئولیت محدود،مختلط سهامی ،مختلط غیر سهامی ،تعاونی و نسبی .

1. شرکت سهامی عام 

شرکت های سهامی عام همان طور که از نامشان پیداست ،سرمایه ی تقسیم شده به سهام دارند که بخشی از آن توسط سهامداران و بخشی دیگر از طریق فروش سهام به مردم فراهم می شود.حداقل سهامدارانی که باید در شرکت سهامی عام وجود داشته باشند 3 نفر است ،مسئولیت سهامداران بستگی به مبلغ اسمی سهام شان دارد.شرکت سهامی عام بعنوان یک شرکت بازرگانی قلمداد می شود حتی اگر موضوع فعالیت آن بازرگانی نباشد.
در اسم شرکت حتما" باید عبارت شرکت سهامی عام قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله به صورت روشن و خوانا در تمامی آگهی های شرکت ،اوراق و اطلاعیه ها آورده شود.

الف)مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس از مرجع ثبت شرکتها

 1.  شناسنامه و کارت ملی موسسین (کپی)
 2. واریز مبلغ 35% سرمایه و اخذ نامه از بانک مبنی بر واریز 
 3. طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام (2نسخه)
 4. طرح اساسنامه شرکت سهامی عام(2 نسخه )
 5. طرح اعلامیه پذیره نویسی(2 نسخه)

ب)مدارک لازم جهت تأسیس شرکت سهامی عام

 1. اظهارنامه(2 نسخه)
 2. اساسنامه (2 نسخه)
 3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین (2 نسخه)
 4. صورتجلسه هیئت مدیره(2 نسخه)  
 5. درج آگهی دعوت مجمع عمومی موسسین در روزنامه مقرر
 6. شناسنامه و کارت ملی مدیران (کپی)و در رابطه با اشخاص حقوقی ،برگ نمایندگی باید ارائه شود.
 7. فیش و گواهی صادره از سوی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه 

 در صورت لزوم هم مجوز یا موافقت اصولی ارائه شود.

2.تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص هم مانند سهامی عام همان طور که پیداست سرمایه شان  تقسیم به سهام می شود و تمامی سهام ها توسط موسسین شرکت باید تأمین شود و سهامداران به میزان مبلغ اسمی سهام خود مسئول هستند.حداقل سهامدارانی که برای ثبت شرکتهای سهامی خاص نیاز است 3 شریک بالای 18سال است.شرکت سهامی خاص بعنوان یک شرکت بازرگانی شناخته شده هر چند اگر در رابطه با امور بازرگانی فعالیت نکند .قبل یا بعد از نام شرکت حتما" باید به صورت خوانا عنوان سهامی خاص قید شود .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. تکمیل اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضا توسط موسسین (2 نسخه)
 2. اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا توسط موسسین (2 نسخه)
 3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و امضای آن توسط سهامداران و بازرسان (2 نسخه)
 4. صورتجلسه هیئت مدیره و امضای ان توسط مدیران (2 نسخه)
 5. کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران و بازرسان و در صورت داشتن وکیل، توسط وکیل برابر اصل شود و در صورت نداشتن وکیل در دفترخانه اسناد رسمی برابر اصل شود.
 6. واریز 35% سرمایه اولیه شرکت به حسابی که شرکت در بانک تحت عنوان شرکت در شرف تأسیس افتتاح نموده و دریافت فیش و گواهی 35% واریزی 
 7.   در صورت لزوم ارائه مجوز یا موافقت اصولی

تذکر:اگر سهامداران قصد تأدیه سرمایه غیرنقدی داشته باشند باید توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی و قیمت گذاری شود در این صورت ارائه سند مالکیت جهت بررسی کارشناس دادگستری  الزامی است.

3. شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود حداقل بین 2 نفر قابل تشکیل شدن است.و هدف از ثبت شرکت با مسئولیت محدود انجام امور تجاری است ،در شرکت های با مسئولیت محدود سرمایه شرکت مانند شرکت های سهامی خاص تقسیم به سهام نمی شود و اعلام هر میزان سرمایه از سوی شرکت و اقرار مدیرعامل مبنی بر دریافت سرمایه کفایت می کند.میزان تعهد و مسئولیت شرکا بستگی به میزان سهم الشرکه دارد و هریک از شرکا فقط تا همان میزان مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.در تمامی اوراق و اسناد مربوط به شرکت باید عنوان با مسئولیت محدود قبل یا بعد از نام شرکت قید شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و شرکا (برابر اصل شده توسط وکیل یا دفترخانه اسناد رسمی)

 1.  تقاضانامه(2 نسخه)
 2. اساسنامه(2 نسخه)
 3.  شرکتنامه(2 نسخه)
 4.  صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین (2 نسخه)
 5. در صورت صلاحدید ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح یا موافقت اصولی 

4.تعریف شرکت تضامنی 

شرکت تضامنی حداقل بین 2 نفر و تحت عنوان تجاری تشکیل می گردد.مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی همان طور که از نامش هم پیداست به صورت تضامنی است. یعنی اگر شرکت دچار ورشکستگی شود و سرمایه آن برای پرداخت قروض کافی نباشد هر کدام از شرکا به تنهایی تعهد به پرداخت تمام قروض دارند و اگر قراری برخلاف این امر بین شرکا صورت گرفته باشد در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن تلقی خواهد شد.در نام شرکت های تضامنی حتما" باید عبارت شرکت تضامنی یا حداقل اسم یکی از شرکا اورده شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی 

 1.  کپی کارت ملی و شناسنامه شرکا(برابر اصل شده)
 2. تقاضانامه امضا شده توسط شرکا(2 نسخه)
 3. اساسنامه امضا شده توسط شرکا(2 نسخه)
 4. شرکتنامه امضا شده توسط شرکا(2 نسخه)
 5.  در صورت لزوم ارائه مجوز 

5.تعریف شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختط غیر سهامی تحت عنوان امور تجاری تشکیل می شود و به یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و یک یا چند نفر شریک ضامن جهت ثبت نیاز است ولی میزان سهام انتشار پیدا نمی کند.در بین شرکا شرکت مختلط غیر سهامی شریک ضامن تعهد به پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت دارد ولی مسئولیت تعهد شریک با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که اعلام نموده .در نام  شرکت عنوان شریک مختلط و یا حداقل نام یکی از شرکای ضامن باید ذکر شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 

 1. مدارک شناسایی شرکا و شرکای ضامن و با مسئولیت محدود
 2. شرکتنامه
 3. اساسنامه
 4.  اسامی تمام شرکا علی الخصوص شرکای ضامن که جزء اعضای هیئت مدیره هستند.

6.تعریف شرکت مختلط سهامی 

شرکت مختلط سهامی از تعدادی شریک سهامی که سرمایه شان به صورت تقسیم سهام مساوی در آمده و هم چنین تعدادی شریک ضامن که سرمایه شان به صورت سهام در نظر گرفته نشده تشکیل می شود.شرکای ضامن در برابر کلیه قروض و تعهدات شرکت مسئول هستند ولی شرکای سهامی به میزان سرمایه خودشان مسئول و متعهد هستند اگر شرکای ضامن متعدد باشند مسئولیت شان در برابر اشخاص ثالث و هم چنین در رابطه با یکدیگر مطابق قوانین و مقررات شرکت های تضامنی است.در نام شرکت مختلط سهامی حتما" باید عنوان مختلط و یا حداقل نام یکی از شرکای ضامن آورده شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی 

 1. مدارک شناسایی تمام شرکا و مدیران شرکت 
 2. شرکتنامه
 3.  اساسنامه
 4. مدیر نوشته ای  مبنی بر تعهد به پرداخت تمام سرمایه شرکت والبته پرداخت واقعی حداقل یک سوم از سرمایه ارائه دهد.
 5. ارائه تمامی سوابق مربوط به تصمیمات مجمع عمومی 
 6. مدیر نوشته ای مبنی بر تسلیم تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و در صورت داشتن سرمایه غیر نقدی تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی که قیمت گذاری شده باشدارائه دهد.

7.تعریف شرکت نسبی 

شرکت نسبی شرکتی است که حداقل بین دو نفر و برای انجام امور تجاری تشکیل می شود .هریک از شرکا به میزان سرمایه شرکت مسئول و متعهد هستند.در نام شرکت نسبی باید عنوان (شرکت نسبی )و حداقل نام یکی از شرکا قید شود واگر در اسم شرکت نام تمام شرکا قید نشده باشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که در نام شرکت آمده عبارت (و برادران )(وشرکا)ذکر شود.

مداک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی 

 1. مدارک شناسایی تمام شرکا
 2.  شرکتنامه
 3. اساسنامه

8.تعریف شرکت تعاونی 

به استناد قانون تجارت ایران شرکت تعاونی شرکتی است که حداقل %51 و یا تمام سرمایه شرکت به وسیله ی اعضا در شرکت قرار می گیرد و شرکت های دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت،سازمان ها،بانک ها،وزارتخانه ها،شوراهای اسلامی کشوری ،شهرداری ها،و بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از طریق راه های گوناگون مثل وام بدون بهره یا هر راه دیگری که مشروع باشد مانند مزارعه ،مضاربه،مساقات،مشارکت،اجاره،اجاره به شرط تملیک،فروش اقساطی،صلح،بیع شرط،بدون اینکه در شرکت عضو باشند و در تأمین سرمایه یا در جهت افزایش سرمایه شرکت تعاونی اقدام نمایند.
اگر دستگاه های دولتی در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی حضور داشته باشد و در تأسیس شرکت تعاونی شریک باشند و طرفین موافقت خود را در ضمن عقد شرکت اعلام نمایند شرکت می تواند  به تدریج سهمی که دولت در شرکت تعاونی سرمایه گذاری کرده را پرداخت کند و کل سرمایه شرکت به تعاونی تعلق بگیرد.
طبق ماده قانون تجارت :شرکت های تعاونی تولیدی از تعاونی هایی که مربوط به امور کشاورزی و پرورش و صید ماهی ،دام پروری ،شیلات،دام داری ،عمران شهری و روستایی ،معدن و صنعت است تشکیل می شود.
و به موجب ماده قانون :منظور از تعاونی های توزیع تعاونی هایی است که نیاز مصرف کندگان عضو و یا مشاغل تولیدی را در راستای حفظ مصالح عمومی و با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت و هزین